Begroting 2019

Financiële kengetallen

Financiële kengetallen

In deze bijlage zijn vijf financiële kengetallen opgenomen.
Het betreft de volgende onderwerpen: netto schuldquote, solvabiliteit, grondexploitatie, exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Deze kengetallen beogen statenleden op eenvoudige wijze inzicht te verschaffen over de financiële positie van hun provincie. Ook kunnen provincies ten aanzien van deze onderwerpen onderling op uniforme wijze worden vergeleken (benchmark).

6.2.1. De netto schuldquote

De netto-schuldquote bevindt zich normaal gesproken tussen 0 en 100%. Een negatieve uitkomst betekent dat er geen netto-schuld is.

1A Netto schuldquote

Rekening 2017

2018

2019

2020

2021

2022

A

Vaste schulden

-

-

-

-

-

-

B

Netto vlottende schulden

16.758

12.163

58.162

141.247

136.802

96.267

C

Overlopende passiva

236.722

157.108

169.705

163.235

162.803

164.702

D

Financiele activa art 36d,e,f

31.586

31.166

30.693

30.220

29.587

4.415

E

Uitzettingen < 1jaar

471.807

178.354

68.652

67.824

67.202

67.893

F

Liquide middelen

1.489

1.675

1.103

1.422

1.400

1.308

G

Overlopende activa

26.473

45.309

38.266

36.683

40.086

38.345

H

Totale baten (excl mutaties reserves)

452.172

411.867

386.855

391.542

396.767

406.522

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

-61,45%

-21,18%

23,05%

42,99%

40,66%

36,65%

1B. Netto schuldquota gecorrigeerd voor verstrekte geldleningen

Rekening 2017

2018

2019

2020

2021

2022

A

Vaste schulden

-

-

-

-

-

-

B

Netto vlottende schuld

16.758

12.163

58.162

141.247

136.802

96.267

C

Overlopende passiva

236.722

157.108

169.705

163.235

162.803

164.702

D

Financiele activa art 36b,c,d,e,f

31.586

31.246

30.773

30.300

29.667

4.495

E

Uitzettingen < 1jaar

471.807

178.354

68.652

67.824

67.202

67.893

F

Liquide middelen

1.489

1.675

1.103

1.422

1.400

1.308

G

Overlopende activa

26.473

45.309

38.266

36.683

40.086

38.345

H

Totale baten (excl mutaties reserves)

452.172

411.867

386.855

391.542

396.767

406.522

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

-61,45%

-21,20%

23,03%

42,97%

40,64%

36,63%

6.2.2. Solvabiliteitsratio

Een organisatie is solvabel als zij in staat is om al haar schulden of betalingsverplichtingen te voldoen. Feitelijk is dat zo als het eigen vermogen minimaal gelijk is aan het vreemd vermogen, dan komt de ratio op 50%.

2. Solvabiliteitsratio

Rekening 2017

2018

2019

2020

2021

2022

A

Eigen vermogen

555.926

504.678

437.045

410.861

400.617

386.766

B

Balanstotaal

830.533

696.712

683.162

732.236

715.828

662.692

Solvabiliteit

66,94%

72,44%

63,97%

56,11%

55,97%

58,36%

6.2.3. Kengetal grondexploitatie

Omdat de provincie Utrecht, behoudens Hart van de Heuvelrug, in beperkte mate actief grondbeleid voert, is een normering van dit kengetal, op dit moment, niet aan de orde.

3. Kengetal grondexploitatie

Rekening 2017

2018

2019

2020

2021

2022

A

Niet in exploitatie opgenomen bouwgronden

-

-

-

-

-

-

B

Bouwgronden in exploitatie

38.614

34.981

43.846

24.923

27.321

21.204

C

Totale baten

452.172

411.867

386.855

391.542

396.767

406.522

Grondexploitatie (A+B)/C x 100%

8,54%

8,49%

11,33%

6,37%

6,89%

5,22%

6.2.4. Structurele exploitatieruimte

De ratio structurele exploitatieruimte geeft aan welke structurele ruimte de provincie heeft om de eigen lasten te dragen. Structurele baten en lasten zijn de baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Bij incidentele baten en lasten gaat het om eenmalige baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Indien de structurele lasten worden gedekt door structurele baten is er sprake van materieel begrotingsevenwicht. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten biedt uiteraard meer flexibiliteit dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. De provincie Utrecht streeft voor dit kengetal veiligheidshalve een ratio na van ten minste 5%.

4. Structurele exploitatieruimte

Rekening 2017

2018

2019

2020

2021

2022

A

Totaal structurele lasten

369.068

221.556

250.186

355.919

356.016

346.486

B

Totaal structurele baten

452.172

245.345

268.043

383.859

395.386

407.970

C

Totale structurele toevoegingen aan reserves

98.070

2.579

2.579

2.779

2.779

2.779

D

Totaal structurele onttrekkingen aan reserves

23.963

-

-

1.936

1.936

1.936

E

Totale baten

514.441

411.867

386.855

391.542

396.767

406.522

Ratio ((B-A) + (D-C)) / (E) x 100%

1,75%

5,15%

3,95%

6,92%

9,71%

14,92%

6.2.5. Belastingcapaciteit opcenten MRB

Deze ratio geeft aan hoe de belastingdruk in de provincie zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Een provincie heeft de mogelijkheid de opcenten te verhogen tot het maximum zoals dat door het Rijk wordt bepaald. Dit kengetal zegt niets over de beschikbaarheid van de structurele weerstandscapaciteit. De provincie Utrecht wil zich met het opcententarief positief onderscheiden ten opzichte van andere provincies. Voor de ratio belastingcapaciteit streven we 90% na, zodat de lasten van de Utrechtse autobezitter lager uitkomen dan gemiddeld in Nederland

5. Belastingcapaciteit: opcenten MRB

Rekening 2017

2018

2019

2020

2021

2022

A

Aantal opcenten MRB

72,6

72,6

72,6

72,6

72,6

72,6

B

Landelijk gemiddelde aantal opcenten in jaar er voor

80,5

80,6

80,6

80,6

80,6

80,6

Ratio (A/B) x 100%

90,19%

90,07%

90,07%

90,07%

90,07%

90,07%