Begroting 2019

Paragraaf Projecten

Hart van de Heuvelrug

2.1.1Hart van de Heuvelrug

Wat willen we bereiken?

Het programma Hart van de Heuvelrug (HvdH) is een grootschalig gebiedsontwikkelingsprogramma voor het gebied in de driehoek Soest-Zeist-Amersfoort. Op 5 juni 2015 hebben de gemeenten Soest en Zeist en de provincie ingestemd met de samenwerkingsovereenkomsten Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg (apart project, geen onderdeel van programma). Deze overeenkomsten bevatten eenduidige afspraken over de wijze van samenwerking, gericht op succesvolle uitvoering van de resterende projecten in de komende jaren.
Doel van het programma is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, waarbij het realiseren van twee ecologische corridors voorop staat. Daarnaast richt het programma zich op ruimtelijke kwaliteitswinst voor wonen, werken, zorg en recreatie. Een belangrijk uitgangspunt voor de uitvoering van het programma is de financiële en ruimtelijke verevening tussen de rode projecten (ontwikkelen woon- en werklocaties) en groene projecten (ontwikkeling natuur en recreatie).

Wat gaan we daarvoor doen?

De provincie Utrecht is binnen HvdH verantwoordelijk voor de volgende projecten:

Harlanterrein
Oostelijke Corridor
Westelijke Corridor (afgerond in 2018)
Kamp van Zeist
Richelleweg
Dorrestein
Vliegbasis Soesterberg (apart traject)

Harlanterrein
Verkoop van de gronden is in uitvoering. Verwachting is dat de gronden nog in 2018 verkocht worden aan een natuur beherende organisatie.

Oostelijke Corridor
De Oostelijke Corridor is een heidecorridor die over de Vliegbasis Soesterberg loopt naar het westen en die o.a. bestaat uit drie ecoducten: Ecoduct Op Hees, Ecoduct Boele Staal en Ecoduct Leusderheide. Momenteel worden gesprekken gevoerd over toekomstig eigendom en beheer van het Ecoduct Boele Staal en aangrenzende gronden. Verwachting is dat afspraken hierover in 2019 zijn vastgelegd.

Kamp van Zeist
Het te vergroenen deel van Kamp van Zeist is tot medio 2019 in gebruik en in eigendom van Defensie. Dit groene deel zal daarna - met tussenkomst van de provincie - aan Het Utrechts Landschap worden verkocht. Momenteel loopt in verband met deze koop en doorverkoop een Due Diligence-onderzoek naar de staat van het terrein en worden er door defensie nog aanvullende onderzoeken gedaan. In 2019 zijn tussen provincie, ministerie van Defensie en het Utrechts Landschap de afspraken vastgelegd over de grondoverdracht en over de toekomstige inrichting van het terrein.

Richelleweg
Alle kavels staan in de verkoop. Uitgifte is voorzien tot en met 2021. De markt bepaald het tempo van de verkoop. Halverwege 2017 is 3,7 ha van de in totaal 9,94 ha aan kavels verkocht aan bedrijven. De verwachting is eind 2019 circa 80% is verkocht.

Dorrestein
De Westelijke Ontsluitingsweg tot aan de nieuwe woonwijk is opgeleverd. Planvorming voor de rest van het gebied is sterk gekoppeld aan de ontwikkeling van de woonwijk op de vliegbasis. Nu het stedenbouwkundig plan voor de nieuwe woonwijk op de vliegbasis is vastgesteld, wordt gestart met de planontwikkeling op Dorrestein. In 2019 wordt opgesteld:

  • een gebiedsvisie met een voorkeursvariant als basis voor een stedenbouwkundig plan en een nieuw bestemmingsplan;
  • planning van de voorgenomen gronduitgifte is tussen 2021 en 2025.

Wat gaat dat kosten?

Lasten

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

Kamp van Zeist

1.762

1.002

2.764

Richelleweg

113

38

6.066

6.217

Dorrestein

5.530

335

1.662

1.662

1.476

10.665

Vliegbasis Soesterberg

4.607

3.103

2.505

2.454

1.434

14.103

Baten

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

Kamp van Zeist

-

Richelleweg

2.780

2.780

2.780

2.780

11.120

Dorrestein

4.359

4.359

4.359

4.359

17.436

Vliegbasis Soesterberg

10.387

10.387

10.387

10.387

10.387

51.935

Totaal baten

2.780

13.167

17.526

17.526

14.746

14.746

-

80.571

De in exploitatie genomen gronden waarderen we tegen (historische) verkrijgingsprijs vermeerderd met de vervaardigingskosten en worden geboekt op de bijbehorende rekeningen op de balans. Afgesloten projecten van alle partners worden verrekend met het beheerfonds ter nivellering van de “plussen met minnen”.  Dit is tevens onderdeel is van de boekwaarde Hart van de Heuvelrug.  In bovenstaand overzicht staan de waardevermeerderingen (lasten) en waardeverminderingen (baten) van 2019-2025 op de projecten. Hierbij is uitgegaan van de vastgestelde grondexploitaties d.d. 1-1-2018 met uitzondering van Dorrestein en Vliegbasis Soesterberg. Beiden kennen een kasritmewijziging, bij Dorrestein schuiven de meeste lasten een jaar op en bij Vliegbasis Soesterberg de baten.

Exploitatieresultaten
De uitkomst van de begrotingen kan als volgt worden weergegeven (in mln.):

Boekwaarde 1-1-2018 Hart van de Heuvelrug

-/- 56,4

Verwachte lasten 2018

-/- 21,5

Verwachte baten 2018   

5,3

Verwachte lasten 2019-2025

 -/- 33,7

Verwachte baten 2019-2025

   80,6

Verwachte storting VBS in beheerfonds

   13,4

Verwacht resultaat partnerprojecten

     14,5

Exploitatieresultaat nominaal

2,2

Exploitatieresultaat op nominale waarde houdt in dat geen rekening is gehouden met toekomstige kosten- en opbrengstenfluctuaties. Indien wel rekening wordt gehouden met deze fluctuaties, welke berekend zijn op € 5,1 mln., dan is het exploitatieresultaat € 7,3 mln. positief (resultaat op eindwaarde).

Risico's en te treffen beheersmaatregelen

Het saldo van de projectresultaten van HvdH komt uiteindelijk voor rekening en risico van de provincie; voor VBS zijn apart afspraken gemaakt voor de verdeling van het risico.

Met het uitvoeren van de grondexploitatie lopen wij, ook na het nemen van beheersmaatregelen, risico’s. Deze risico’s, voor zover de kans op optreden kleiner is dan 50%, worden gedekt uit de weerstandsvermogen (zie de betreffende paragraaf).

Voor de risico's met een kans op voorkomen van groter of gelijk aan 50% en het negatieve nominale exploitatieresultaat is een voorziening gevormd ter hoogte van € 7,9 miljoen.  De voorziening is als volgt opgebouwd (in mln.):

Verwacht negatief exploitatieresultaat op eindwaarde

n.v.t.

Risico’s > 50% 

€ -/- 3,3

Risico Vennootschapsbelasting

€ -/- 4,6

Benodigde voorziening

€ -/- 7,9

Het risico op het moeten betalen van vennootschapsbelasting blijft actueel. We zijn nog in afwachting van een officiële reactie van de belastingdienst over het standpunt dat geen vennootschapsbelasting hoeft te worden afgedragen. De mutatie van de voorziening zal ten gunste of ten laste van de algemene middelen worden gebracht op het moment dat die zich voordoet. Deze actie vindt jaarlijks aan het eind van het jaar plaats en is gebaseerd op de halfjaarrapportages en de risico-identificatie.