Begroting 2019

Paragraaf Projecten

Omgevingswet

2.1.3Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Om de provincie omgevingswetproof te krijgen werken we intensief en nauw samen met (regionale) partners in het fysieke domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen OmgevingsvIsie en -verordening
In 2019 ligt de focus op het opstellen van de eerste OmgevingsvIsie en –verordening voor de hele fysieke leefomgeving, die begin 2020 in concept gereed zijn voor besluitvorming. Daarbij werken we het Koersdocument uit die PS eind 2018 hebben vastgesteld.

Beoogd resultaat 2019

 • Het opstellen van een concept OmgevingsvIsie en –verordening.
 • Er zijn minimaal 3 participatiebijeenkomsten, waarbij we de Utrechtse samenleving nauw bij betrekken.
 • Het opstellen van een interactief digitaal milieueffectrapport (planMER) dat bijdraagt aan de besluitvorming over de OmgevingsvIsie en –verordening.

Aanpassen organisatie en opdracht RUD voor VTH
In 2018 is een groot deel van de wet- en regelgeving gepubliceerd, dat een concreet beeld biedt over veranderingen rondom de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) onder de Omgevingswet. De veranderopgave in de VTH-keten  is helder en in 2019 implementeren we de veranderopgave samen met alle betrokken regionale ketenpartners met een VTH-taak.

Beoogd resultaat 2019

 • De implementatie van de veranderopgave VHT is in uitvoering.

Aansluiten op Digitaal Stelsel omgevingswet (landelijk)
In het project Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dragen we bij aan de digitalisering en aanpassing van de informatievoorziening van de andere projecten van het programma Invoering Omgevingswet. Daarnaast heeft het DSO eigen activiteiten om aan te sluiten op het landelijke stelsel.

Beoogd resultaat 2019

 • Er is software beschikbaar en toepasbaar voor het opstellen en publiceren van de digitale OmgevingsvIsie en –verordening.
 • Er is een structuur opgezet met definities die in de omgevingsverordening worden gebruikt
 • De implementatie van de (op dat moment bekende) veranderopgave voor de digitale aspecten van VTH is in uitvoering.
 • Het verzenden van de OmgevingsvIsie en –verordening voor publicatie in de landelijke voorziening is voorbereid.

Aanpassen werkwijze voor  omgevingswet
Om de werkwijze van de medewerkers en het bestuur aan te passen aan de wet, wordt de focus verlegd van verkennen naar experimenteren en concretiseren in 2019.

Beoogd resultaat 2019

 • Er hebben ongeveer 8 workshops plaatsgevonden over het in beeld brengen van de werkprocessen.
 • Ongeveer 5 te veranderen werkprocessen zijn beschreven (incl. procesverantwoordelijkheid).
 • Er zijn minimaal 4 trainingen/games georganiseerd voor kennisoverdracht en het ervarend leren gericht op het aanpassen van werkprocessen en/of houding en gedrag.

Verbeteren samenwerking met  het Rijk
Over 2 jaar zal de Omgevingswet waarschijnlijk in werking treden. Daarom is de tijd rijp om met samenwerkingspartners concrete afspraken te maken waar dat mogelijk en nodig is.

Beoogd resultaat 2019

 • In de Utrechtse regio zijn minimaal 3 bijeenkomsten gehouden over de Omgevingswet voor ambtenaren, bestuurders en/of volksvertegenwoordigers van Utrechtse ketenpartners en samenwerkingsafspraken maken ten behoeve van de invoering van de wet.
 • Er is een reactie op de ontwerpvisie Nationale Omgevingsvisie (NOVI), er is een omgevingsagenda Utrecht  en er is (via het IPO) een bestuursakkoord met koepels en het Rijk over de NOVI (zie ook paragraaf 1.1.3).
 • Er zijn alerte reacties (samen met de IPO-partners) op voorstellen voor (aanpassing van) wetgeving, zoals de Omgevingsregeling en het Invoeringsbesluit waarvoor consultatie is voorzien in 2019.
 • Er is deelgenomen aan 2 á 3 experimenten voor het testen van de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving, o.a. gericht op de toepassing van voorbeschermingsregels (=bescherming provinciale belangen in situaties dat de omgevingsverordening nog niet is geïmplementeerd in gemeentelijk omgevingsplan).

Wat gaat dat kosten?

Lasten

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Totaal

Lasten

1.649

1.492

505

455

460

495

5.056

Baten

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Totaal

PM

Totaal baten

Risico's en te treffen beheersmaatregelen

Risico

Beheersmaatregelen

Onvoldoende beschikbaarheid van de juiste mensen voor uitvoering van projecten

 • Externe inhuur  voor zover begroot
 • Escalatie naar ambtelijk opdrachtgever
 • Kortcyclisch bijsturen; activiteiten in lijn brengen met beschikbaarheid mensen

Voortgang en kwaliteit andere provincies en regiopartners en die van provincie zijn ongelijk en ketensamenwerking loopt niet soepel

 • Intensieve samenwerking met regiopartners, waaronder Omgevingswetdag. Ook na invoering wet
 • Kwalitatief goede programmaorganisatie
 • Experimenten uitvoeren met ketenpartners

Informatie-infrastructuur, digitale standaarden stagneert of  kwaliteit is onvoldoende

 • Actief input leveren voor nationale wet- en regelgeving en programma DSO
 • Kortcyclische aanpak

Softwareleveranciers leveren niet tijdig of op juiste kwaliteit of het inkooptraject levert vertraging op.

 • Tijdig starten met bepalen programma van eisen
 • Vroegtijdig afstemmen met huidige leveranciers
 • Samenwerking in regio of interprovinciaal

Vertraging landelijke wet- en regelgeving, of  kwaliteit is onvoldoende

 • Input leveren aan wetgever via spoor nationale wetgeving
 • Kortcyclische aanpak

Programma is te complex en omvangrijk

 • Intensief samenwerken met andere provincies en in regio om samen te leren, delen en realiseren
 • Kortcyclische aanpak
 • Experimenten uitvoeren
 • Focus op wettelijke basis
 • Kwalitatief goede programmaorganisatie

Budget is niet toereikend

 • Extra budget aanvragen
 • Werkzaamheden schrappen of vertragen of kwaliteit producten verlagen

PS-verkiezingen zorgen voor vertraging of niet nakomen van afspraken met partners

 • PS commissie Omgevingswet intensief betrekken bij omgevingsvisie
 • Provinciebelang van project bij bestuur en directie benoemen met extra aandacht rondom verkiezingen en coalitievorming