Begroting 2019

Grondbeleid

Wat willen we bereiken?

2.7.1Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

De realisatie van maatschappelijke opgaven is leidend voor het provinciale grondbeleid omdat grondbezit voor de provincie geen doel op zich is, maar a een middel tot doelrealisatie. Het Grondbeleid geeft de kaders aan voor toepassing van de grondbeleidsinstrumenten. Het aankopen van grond is één van de instrumenten waarmee grond beschikbaar komt  voor het realiseren van de provinciale doelen. Waar mogelijk worden provinciale doelen gerealiseerd op gronden van anderen. Binnen de provincie ligt de focus op taakgebonden grondaankopen (grond direct benodigd voor het realiseren van een provinciaal doel), strategische grondaankopen (aankoop van nabijgelegen ruilgrond) vinden beperkt plaats. Grondexploitatie (begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelplan  in beeld te brengen) vindt plaats binnen het project Hart van de Heuvelrug. Een uitgebreide toelichting op deze gebiedsontwikkeling en de risico’s van dit project treft u aan in het speciaal hiervoor opgestelde projectparagraaf.
Marktconformiteit en het voorkomen van ongeoorloofde staatssteun zijn bij aan- en verkopen belangrijke uitgangspunten. De nota grondbeleid Provincie Utrecht zal worden geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Het overgrote deel van de grondaankopen vindt plaats in het kader van de volgende programma’s: