Begroting 2019

Grondbeleid

Wat gaan we daarvoor doen?

2.7.2Wat gaan we daarvoor doen?

Wat willen we bereiken?

Mobiliteitsprogramma Provincie Utrecht 2019-2023
De aankopen binnen het mobiliteitsprogramma zijn functioneel voor de aanleg en reconstructie van de provinciale wegen, met bijkomende werken. Eventuele restpercelen worden weer verkocht. De projectgebonden grondaankopen vinden plaats op basis van volledige schadeloosstelling. In die gevallen waar het niet lukt om met de grondeigenaren overeenstemming te krijgen in het minnelijke traject, gebruiken we de mogelijkheid om het instrument onteigening in te zetten.

Een nadere toelichting en de actuele aankopen staan in het Mobiliteitsprogramma 2019-2023. Deze staat op de provinciale website.

Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2016-2019
De belangrijkste opgave binnen het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland  (AVP) is de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Conform het Akkoord van Utrecht moeten we om dit te realiseren 1.506 ha nieuwe natuur realiseren en nog 2.700 ha inrichten.
De 1.506 ha nog te ontwikkelen natuur wordt gerealiseerd door verwerving van gronden gevolgd door inrichting van deze gronden en de verkoop aan de eindbeheerder, of door functieverandering via particulier natuurbeheer. In dit laatste geval realiseren particulieren provinciale doelen op eigen gronden. De provincie hoeft deze gronden niet te verwerven, maar ze vergoedt wel de waardedaling van de gronden bij functieverandering naar natuur en 95% van de kosten voor inrichting van deze gronden.

Voor verwerving en functieverandering wordt een lineair stijgende begroting aangehouden van gemiddeld 125 ha per jaar. Verwerving en functieverandering vindt momenteel plaats op basis van vrijwilligheid, waardoor de resultaten sterk fluctueren over de jaren. Uitgaande van de stand van eind 2017 ad. 718 ha gerealiseerd, zou de 1.506 ha verwerving en functieverandering in 2024 bereikt kunnen worden. Uitgaande van deze planning is er vervolgens nog voldoende tijd om uiterlijk in 2027 de gronden ingericht en verkocht te hebben aan een eindbeheerder.

Voor de gebieden met een internationale opgave (N2000, PAS, KRW) moet de verwerving / functieverandering en inrichting in 2021 gereed zijn. In 2017 is per deelgebied met een internationale natuuropgave gekeken welke percelen nog gerealiseerd moeten worden en of dat met inzet van het huidige instrumentarium  tijdig haalbaar is.  Vooralsnog is de inschatting dat de internationale natuuropgave zonder de inzet van zwaarder instrumentarium gerealiseerd kan worden.

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

 2017

 2018

 2019

2020

2021

2022

Verwerving/functie-verandering nieuwe natuur

Verwerving/ functieverandering nieuwe natuur

[cumulatief, realisatie 2027]

1.506

718

855

980

1.105

1.230

1.355

Tabel 1 Opgave functieverandering NNN in hectare