Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Egalisatiereserve Provinciefonds en MRB

Egalisatiereserve Provinciefonds en MRB

Doel reserve

Vergroten financiële stabiliteit en soliditeit in het lopende begrotingsjaar

Instellingsbesluit

PS2016PS12 kadernota 2016 4-07-2016

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Algemene reserve

Functie

Egaliseren

Voeding

1.) Eénmalige initiële voeding ad € 3,0 mln. t.l.v. de reserve weerstandsvermogen2.) Positieve bijstellingen van de ramingen van de algemene uitkering provinciefonds over het lopende begrotingsjaar (volgend uit de september- en decembercirculaire) t.o.v. de vastgestelde primitieve begroting (meicirculaire) worden gestort in de egalisatiereserve3.) Positieve bijstellingen van de ramingen van de opbrengst uit opcenten MRB over het lopende begrotingsjaar t.o.v. de vastgestelde primitieve begroting worden gestort in de egalisatiereserve

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

5000000

Eindjaar

Toereikendheid

n.v.t.

Vrije ruimte

n.v.t.

Nut en noodzaak

Slecht voorspelbare fluctuaties in de ramingen van de algemene uitkering provinciefonds (a.g.v. de samen-trap-op-trap-af-systematiek met het Rijk) en de opbrengst uit opcenten MRB leiden tot ad hoc sturing op het gewijzigd financieel perspectief in het lopende begrotingsjaar

Bestedingsplan

n.v.t.

Voorwaarde besteding

Voor onttrekking aan de reserve komen uitsluitend in aanmerking:
1.) de neerwaartse bijstellingen (in de september- en decembercirculaire) over het lopende begrotingsjaar van de ramingen van de algemene uitkering provinciefonds, tot een cumulatief maximum van 5% van de oorspronkelijke raming in de vastgestelde primitieve begroting (o.b.v. de meicirculaire)
2.) de neerwaartse bijstellingen over het lopende begrotingsjaar van de ramingen van de opbrengst uit opcenten MRB, tot een cumulatief maximum van 5% van de oorspronkelijke raming in de vastgestelde primitieve begroting

Concrete verplichting

n.v.t.

Relevante ontwikkelingen

n.v.t.

Mate van doelrealisatie

Vergroten financiële stabiliteit en soliditeit in het lopende begrotingsjaar.

Risico's

Een meerjarig neerwaartse trend in de (geraamde) opbrengsten uit de algemene uitkering provinciefonds en opcenten MRB wordt niet ondervangen met het instellen van deze reserve. Indien een dergelijke situatie zich voordoet kan het dus (ondanks het instellen van deze reserve) nodig zijn om ambities te herprioriteren, afhankelijk van de financiële situatie op dat moment

Bijzonderheden

De egalisatiereserve maakt onderdeel uit van de incidentele weerstandscapaciteit van de provincie Utrecht (naast de saldireserve en de reserve weerstandsvermogen).