Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Voorziening Groot onderhoud/verv.huisv.

Voorz. Groot onderhoud / vervanging huisvesting

Doel voorziening

Het egaliseren van kosten voor onderhoud van het Provinciehuis en Paushuize

Instellingsbesluit

PS FP-1/1990

Kenmerken van de voorziening

Voeding

Op basis van het onderhoudsschema

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

De voorziening is op dit moment toereikend.

Vrije ruimte

Geen.

Nut en noodzaak

Ten behoeve van het egaliseren van kosten voor onderhoud (BBV art 44 lid 1 sub c).

Bestedingsplan

Voor het inzetten van gelden voor groot onderhoud van de 2 panden, te weten Archimedeslaan en Paushuize.

Voorwaarde besteding

Ten behoeve van het groot onderhoud van de Archimedeslaan en Paushuize.

Concrete verplichting

De kosten voor groot onderhoud voor de panden aan de Archimedeslaan en de locatie Paushuize.

Relevante ontwikkelingen

Momenteel wordt het meerjaren onderhoudsplan Huisvesting bijgesteld. Eventuele effecten hierdoor op de meerjaren begroting zullen onderdeel uitmaken van de Kadernota 2018.

Mate van doelrealisatie

Door het in stand houden van de voorziening wordt het doel bereikt.

Risico's

Onbekend.

Bijzonderheden

Geen.