Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Mobiliteitsprogramma

Reserve Mobiliteitsprogramma

Doel reserve

Het beschikbaar houden van gelden die bestemd zijn voor wegeninvesteringen. Daarnaast is de reserve bestemd voor egalisatie van kosten wegenwerken die niet binnen het jaarbudget kunnen worden gerealiseerd.

Instellingsbesluit

Bij X-14/1988 is de voorziening ingesteld teneinde voor investeringen beschikbare gelden (kredieten) voor de toekomst beschikbaar te houden. Bij besluit PS2005BEM20 d.d. 27 juni 2005 is de voorziening herzien en omgezet in een reserve.

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Basis was het vastgestelde SMPU t/m 2020. Op basis hiervan is storting voor materiële en apparaatskosten begroot. In 2014 is het mobiliteitsplan opgeleverd. Dit mobiliteitsplan loopt tot en met 2028.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

Er vind momenteel een (na)calculatie plaats over de toereikendheid van de Mobiliteitsbegroting 2015-2018.

Vrije ruimte

Is nog niet bekend in verband met de (na)calculatie die momenteel plaatsvind.

Nut en noodzaak

Om de fluctuaties in het mobiliteitsprogramma, onder andere vanwege de wegeninvesteringen, concessies OV en samenwerkingsprojecten met het rijk en regio, op te kunnen vangen in het mobiliteitsprogramma, is het enerzijds noodzakelijk om een egalisatiereserve te vormen en anderzijds te kunnen sparen voor toekomstige grote investeringen

Bestedingsplan

Bestedingen volgens het uitvoerings(Mobiliteits)programma dat tot en met 2018 vastgesteld is. Investeringen worden via aparte GS besluiten aan PS voorgelegd.

Voorwaarde besteding

Uitgaven die in het uitvoerings(mobiliteits)programma voorzien zijn.

Concrete verplichting

Het totale uitvoeringsprogramma

Relevante ontwikkelingen

Het Mobiliteitsprogramma loopt t/m 2018. Dit jaar zal een afrekening plaatsvinden over de beschikbaar gestelde gelden. Voor 2019 - 2024 wordt een nieuw Mobiliteitsprogramma opgesteld.

Mate van doelrealisatie

Doel is geld voor het mobiliteitsprogramma beschikbaar te houden en zodoende financiële stabiliteit en soliditeit te bewerkstelligen in de komende begrotingsjaren.

Risico's

Reserve kan negatief komen indien uitgaven sneller gaan dan gepland en mogelijk niet doorgaan van geplande projecten

Bijzonderheden

De uitgaven die gefinancierd worden met BDU gelden maken onderdeel uit van het mobiliteitsprogramma. Vanaf 2016 is de BDU geen doeluitkering meer,  maar een decentralisatieuitkering. Dit is de reden dat een saldo vanaf 2016 in deze reserve wordt gestort of onttrokken. Per 1 januari 2016 is er nog een saldo van vooruitvangen BDU gelden. In IPO verband is hierover afgesproken dat de concessie-uitgaven hiervoor worden aangewend.