Begroting 2019

Inleiding begroting 2019

Vernieuwingen

2.1Vernieuwingen

Doelenboom
Bij de behandeling van de jaarrekening 2016 en de kadernota 2018 in Provinciale Staten zijn diverse moties aangenomen gericht op kwaliteitsverbetering van de P&C producten. Een aantal verbeteringen zijn direct doorgevoerd in de begroting 2018 of komen voort uit de beleidsaudit financiën mobiliteit en het onderzoek conform de methode Duisenberg. Om tot de gewenste kwalitatieve verbetering te komen voor de begroting 2019 zijn in de afgelopen periode de nodige stappen gezet. Enerzijds op inhoud door het opstellen van de Doelenboom en anderzijds op het proces door het aanpassen van een aantal stappen hierin. Hierdoor wordt de gewenste kwaliteitsverbetering in de begroting 2019 doorgevoerd. Vanuit de inhoud zal de begroting worden opgebouwd in de structuur van de doelenboom (met behulp van de 3W vragen). Dit maakt de begroting meer specifiek en overzichtelijker.
Daarnaast wordt bij het opstellen van de begrotingsprogramma’s meer aandacht besteed aan het koppelen van de doelen uit de doelenbomen en de strategie en provinciebrede onderwerpen. Hierdoor ontstaat meer onderlinge samenhang en eenheid. De doorontwikkeling van de Doelenbomen 2019 bestaat uit de volgende zaken:

  • Koppeling Doelenbomen en beleidscyclus

De Doelenbomen 2019 zijn duidelijk gelinkt aan de diverse beleids- en uitvoeringsplannen die op de verschillende onderdelen zijn vastgesteld door Provinciale Staten. Hierdoor wordt op een heldere en transparante manier de link gerealiseerd tussen de beleidscyclus en de P&C cyclus.

  • Toevoegen van SMART jaardoelen

Om inzicht te geven over de doelstellingen voor het komend jaar, in dit geval 2019, wordt in de begroting ook per meerjarendoel weergegeven wat het beoogd resultaat 2019. (ook SMART geformuleerd)

  • Koppelen van financiële middelen aan het beleidsdoel in tegenstelling tot de Doelenbomen 2018 waarbij de financiën op programmadoel waren gekoppeld.

In de begroting 2018 zijn de financiële middelen op het programmaniveau gekoppeld. In de begroting 2019 zijn de financiële middelen aan het beleidsdoel gekoppeld. Het resultaat hiervan is  dat de financiële middelen in kleinere delen verdeeld zijn per begrotingsprogramma. Mede hierdoor wordt de transparantie vergroot op het gebied van inzet van middelen en bereikte resultaten.

Subprogramma Bereikbaarheid Openbaar vervoer
In het rapport van de Beleidsaudit Financiën Mobiliteitsprogramma zijn aanbevelingen gedaan die invloed hebben op de inrichting en inhoud van het programma bereikbaarheid. In de Kadernota hebben we aangegeven hoe we hiermee om willen gaan in de begroting 2019. In de begroting is dit als volgt verwerkt:

  • De doelenboom is afgestemd op het op 12 juli door PS vastgestelde mobiliteitsprogramma.
  • Bij het opstellen van de begroting 2019 is de inrichting van het mobiliteitsprogramma gehanteerd.
  • De financiële administratie is zodanig ingericht dat de financiële informatie op het niveau van het nieuwe mobiliteitsprogramma kan worden ontsloten.
  • Binnen programma 5 Bereikbaarheid is een subprogramma openbaar vervoer opgenomen.

Conform de financiële verordening wordt het Subprogramma op dezelfde manier gepresenteerd als een Programma, in deze begroting als 5b. Bereikbaarheid OV. Inhoudelijk vallen beide programma's onder het Mobiliteitsprogramma en dezelfde doelenboom. In deze begroting is dit nu gesplitst weergegeven. In 2019 zijn er verkiezingen. Het installeren van de nieuwe staten en coalitie is dan ook het juiste moment om deze werkwijze te evalueren. Samen met de totale programma indeling van de begroting.

Meerjareninvesteringsplan (MIP) en Meerjarenonderhoudsplan (MOP)
Op 12 juli zijn door PS het Mobiliteitsprogramma en de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit vastgesteld. Bij het Mobiliteitsprogramma is aangegeven dat het Meerjarenonderhoudsplan (MOP) Mobiliteit onderdeel zou zijn van de begroting als bijlage. De kostenramingen in het Meerjarenonderhoudsplan (MOP) zijn voor de jaren na 2019 nog niet voldoende stabiel, dit heeft op dit moment de focus binnen het domein Mobiliteit. Om onduidelijkheden te voorkomen is ervoor gekozen het MOP te presenteren aan de Financiële Audit Commissie (FAC) voorafgaand aan de begrotingsbehandeling door de Provinciale Staten. Vanaf de begroting 2020 is het MOP definitief een bijlage bij de begroting.