Begroting 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.11. Ruimtelijke ontwikkeling

Programmadoel

De kwaliteit van het stedelijk en landelijk gebied is hoog en het leef- en vestigingsklimaat sterk.

Beleidsdoelen

schaal x € 1.000

Lasten € 13.616
Baten € 0
Saldo € 13.616