Begroting 2019

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

1.15a. Bereikbaarheid (excl. OV)

In het rapport van de Beleidsaudit Financiën Mobiliteitsprogramma zijn aanbevelingen gedaan die invloed hebben op de inrichting en inhoud van het programma bereikbaarheid. In de Kadernota hebben we aangegeven hoe we hiermee om willen gaan in de begroting 2019. In de begroting is dit als volgt verwerkt:

  • De doelenboom is afgestemd op het op 12 juli door PS vastgestelde mobiliteitsprogramma.
  • Bij het opstellen van de begroting 2019 is de inrichting van het mobiliteitsprogramma gehanteerd.
  • De financiële administratie is zodanig ingericht dat de financiële informatie op het niveau van het nieuwe mobiliteitsprogramma kan worden ontsloten.
  • De informatie op het niveau van reserves en voorzieningen zijn moeilijker uit te splitsen naar het programma en subprogramma.

Conform de financiële verordening wordt het Subprogramma op dezelfde manier gepresenteerd als een Programma, in deze begroting als 5b. Bereikbaarheid OV. Inhoudelijk vallen beide programma's onder het Mobiliteitsprogramma en dezelfde doelenboom. In deze begroting is dit nu gesplitst weergegeven.

Programmadoel

Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving.

U Ned/Schaalsprong mobiliteit
Mobiliteit is een belangrijke achilleshiel voor onze regionale economie, maar zeker ook voor onze nationale economie (‘draaischijffunctie’). De discussie over de schaalsprong mobiliteit, die in de Utrechtse regio noodzakelijk is om te zorgen dat het verkeer in en rond de stad Utrecht ‘ontstopt’, is onlosmakelijk verbonden met de discussie over economie, woningbouw en groen. In het kader van het MIRT worden interbestuurlijk afspraken hierover gemaakt.

Wij hebben in juni 2018 als regio met het Rijk het Programmaplan U Ned vastgesteld en er komt een gezamenlijke rijk/regio programma-organisatie. Dit programma stelt de regio in staat een duurzame samenwerking met het Rijk aan te gaan. Een belangrijke programmalijn is het MIRT Onderzoek ‘Wonen, Werken, Bereikbaarheid en Leefbaarheid in de MRU’ (Metropoolregio Utrecht).

Twee andere essentiële onderdelen van het programmaplan zijn 1. de Korte Termijn Aanpak (KTA) en 2. de MIRT-verkenning bereikbaarheidsproblemen naar en van Utrecht Sciencepark (USP) en op de multimodale knoop Utrecht CS. Studies en maatregelen onder de vlag van U Ned krijgen een plek in één van de pijlers van het mobiliteitsplan.
Betreffende de KTA voeren we in 2019 een eerste tranche maatregelen uit die betrekking hebben op versterking van fietsnetwerken, OV knopen en doorstromingsmaatregelen openbaar vervoer, doelgroepenaanpak, de werkgeversaanpak, versterking logistiek en innovatie tot 2023.

Wat betreft de MIRT-verkenning “Multimodale knoop Utrecht CS en de verbinding met Utrecht Science Park (USP)” zal de uitkomst van het BO MIRT in najaar 2018 bepalend zijn. Op dit moment is het nog onduidelijk of een startbeslissing wordt genomen over de MIRT-verkenning.

Beleidsdoelen

Lasten € 93.661
Baten € 4.664
Saldo € 88.997