Begroting 2019

Berekening EMU-Saldo

Berekening EMU-Saldo

BEREKENING EMU-SALDO

2019

2020

2021

2022

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens begroting 2019

Volgens meerjarenraming in begroting 2019

Volgens meerjarenraming in begroting 2019

Volgens meerjarenraming in begroting 2019

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

67.413

26.185

-4.686

-12.049

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

11.544

30.225

29.854

29.183

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

864

864

864

864

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

131.730

101.394

9.838

9.015

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

0

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

24.810

608

916

537

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

12.012

3.476

10.233

4.116

8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

2.780

13.167

17.526

17.526

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

5.377

2.221

2.152

1.513

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

0

0

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-41.708

-36.042

22.251

21.417