Begroting 2019

Staat van begrotingssubsidies

Staat van begrotingssubsidies

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2019 - 2022

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

1 Ruimtelijke Ontwikkeling

-

-

-

-

2 Landelijk gebied

Gemeente Amersfoort (Groen doet goed)

17

Gemeente Houten (Groen doet goed)

17

Gemeente Nieuwegein (Groen doet goed)

17

Gemeente Amersfoort (Groen doet goed)

17

Gemeente Woerden (Groen doet goed)

17

Het Utrechts Landschap (natuur en landschap) *1*4

612

612

612

612

IVN inzake natuur- en milieu-educatie *1*4

175

175

175

175

Landschap Erfgoed Utrecht (natuur en Landschap)*1*4

276

276

276

276

Omgevingsdienst Regio Utrecht (Groen doet goed)

17

Stichting Faunabeheereenheid *2*4

350

350

350

350

Stichting Utrecht Natuurlijk (Groen doet goed)

17

Stichting Vogelopvang *1*4

10

10

10

10

subtotaal

1.542

1.423

1.423

1.423

3 Bodem, water en milieu

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

300

ODrU

152

RUD Utrecht

184

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht (natuur- en milieu-educatie) *1*4

297

297

297

297

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

300

Waterschap Rivierenland

150

Waterschap Vallei en Veluwe

150

subtotaal

297

297

297

297

4 Economische zaken en recreatie

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht

51

17

Universiteit Utrecht (Copernicus Instituut)*3

300

300

300

300

Stichting Technologieraad Utrecht 

64

64

subtotaal

415

381

300

300

5 Mobiliteit

Stichting U15 *5

1.500

1.500

6 Cultuur en samenleving

Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus in Abcoude

180

Gemeente Utrecht (domtoren)

2.000

2.000

Het Utrechts Landschap (erfgoed) *1*4

118

118

118

118

HH. Martha en Mariaparochie in Soest

44

Landschap Erfgoed Utrecht (STAMU) *1*4

71

71

71

71

Parochie Licht van Christus te Vleuten

182

Protestantse Gemeente Utrecht

254

Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht

34

34

34

34

Stichting Kunst Centraal Cultuureducatie met kwaliteit *1*4

73

73

73

73

Stichting Liniebreed Ondernemen

280

Stichting Mooi Sticht *1*4

105

105

105

105

Stichting Kasteel Amerongen *1*4

102

102

102

102

Stichting restauratie opleidingsprojecten *1*4

21

21

21

21

Stichting Slot Zuylen *1*4

112

112

112

112

subtotaal

3.576

2.636

636

636

7 Bestuur en middelen

-

-

-

-

Totaal

7.948

4.737

2.656

2.656

*1 De subsidies worden, op basis van een meerjarenuitvoeringsplan voor de periode 2017-2020, in één keer verleend met maximale voorschotten conform de jaarplakken.

Zie ook Statenvoorstel Cultuurnota met bijlage Draaiboek aansturing partnerinstelling
d.d. 18-04-2016 (PS2016BEM06). Toekenning 2020 en verder is nog ondervoorbehoud goedkeuring PS. Alleen partnerinstellingen komen in aanmerking voor meerjarige subsidie verlening.

*2 de Stichting ontvangt een meerjarige beschikking voor 2019 én 2020.

*3 Universiteit Utrecht (Copernicus Instituut)

In 2018 willen we een meerjarige subsidie geven aan een postdoc die onderzoek gaat doen naar en interventies gaat organiseren m.b.t. de energietransitie in de bouw- en installatiesector. Via deze postdoc komen we er achter welke interventies nodig zijn om er voor te zorgen dat de bouw- en installatiesector beter dan nu in staat zijn om de energietransitie het hoofd te bieden.

*4 '2021/2022 is indicatief, toekenning zal plaatsvinden na de evaluatie en nieuwe besluitvorming in 2019

*5 Werkgeversaanpak KTA U Ned :
In het kader van U Ned is er met het Rijk een Korte Termijn Aanpak (KTA) overeen gekomen om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. Een onderdeel van deze aanpak is het continueren van de samenwerking met werkgevers op het vlak van duurzame mobiliteit. Hiermee zijn in de programma’s Beter Benutten (Vervolg) goede resultaten geboekt. Het betreft een cofinanciering voor maximaal de helft van de te maken kosten.