Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

1.13. Bodem, water en milieu

Programmadoel

De provincie Utrecht heeft een gezonde en veilige leefomgeving. De provincie wil een gezonde en veilige leefomgeving voor de Utrechtse regio’s. Hiervoor hebben we beleid vastgelegd in het bodem-, water- en milieuplan van 2015 en werken we samen met veel partijen in het aanjaagprogramma gezonde leefomgeving en de uitwerking van het Deltaprogramma.

Beleidsdoelen

Lasten € 20.196
Baten € 4.025
Saldo € 16.171