Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Zorgdragen goede zoetwater-voorziening en kwaliteit oppervlaktewater

3.2

Zorgdragen goede zoetwatervoorziening en kwaliteit oppervlaktewater

Toelichting op beleidsdoel

Schoon en voldoende oppervlaktewater zijn essentiële factoren voor een economische en maatschappelijke ontwikkeling naar een gezonde en duurzame leefomgeving op de langere termijn. We werken aan een duurzame en doelmatige zoetwatervoorziening voor de verschillende functies in onze provincie, vooral drinkwater, landbouw en natuur. In 2019 blijven we werken aan de verbetering van de kwaliteit van het Utrechtse oppervlaktewater via verschillende sporen. Naast het inzetten op de doelen binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW) hebben we ook oog voor nieuwe uitdagingen als opkomende stoffen en medicijnresten.

Meerjarendoelen

Lasten € 3.915
Baten € 1.213
Saldo € 2.702