Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Zoetwatervoorziening op orde krijgen en houden

3.2.2

Zoetwatervoorziening op orde krijgen en houden

Toelichting op meerjarendoel

Toekomstbestendig landelijk gebied
Zoetwatervoorziening heeft een sterk raakvlak met klimaatadaptatie. Het robuust maken van het watersysteem gaat om het minder afhankelijk zijn van onze omgeving maar ook om beter om te kunnen gaan met wisselende weersomstandigheden. De zoetwatervoorziening maakt onderdeel uit van de integrale opgave om onze provincie klimaatbestendig en daarmee toekomstbestendig te maken. De focus ligt vooral op het landelijk gebied. Te denken valt aan maatregelen zoals waterconservering, vermindering watergebruik, bodemverbetering, verbeterde gewaskeuzes en natuuromvorming. Door een groot raakvlak met het AVP (Agenda Vitaal Platteland) onderzoeken we hoe vanuit Deltaprogramma zoetwater en het AVP (of een opvolger daarvan) een integraal programma kan worden opgebouwd.

Bodemdaling
Bodemdaling benaderen we steeds meer als een integraal vraagstuk dat meespeelt in discussies
rondom de verduurzaming van de landbouw, natuur en wateropgaven (incl. internationale verplichtingen Natura-2000 en KRW) en leefbare plattellandskernen. Bodemdaling kan niet los gezien worden van de klimaatopgave en van onze visie op landbouw. In het regeerakkoord, het klimaatakkoord en het Interbestuurlijk Programma (IBP) wordt ingezet op een reductie van CO2 uitstoot bij landbouwgronden, de veenweidegronden zullen daar hun bijdrage in gaan leveren. Dit wordt in interprovinciaal verband verder uitgewerkt. De visie op bodemdaling werken we uit in een uitvoeringsprogramma waarin de lopende projecten worden meegenomen.
Binnen het programma Agenda Vitaal Platteland pakken we bodemdaling op via het Programma Aanpak Veenweiden, vooral door het toepassen van innovaties. In het programma onderscheiden we verschillende thema’s waarvoor innovatieve ideeën kunnen worden uitgewerkt in samenwerking met en cofinanciering van derden (particulieren, ondernemers, kennisinstituten, overheden). De thema’s zijn ‘het nieuwe melkveebedrijf’, ‘nieuwe verdienmodellen/teelten’, ‘het nieuwe watersysteem’, ‘infrastructuur en bebouwing’ en ‘proces’. Het huidige programma Aanpak Veenweiden ronden we in 2019 af.  Ook dragen we via diverse programma’s bij aan het project Veenweiden in Beweging. Rond de Van Teylingenweg ten Noorden van Kamerik wordt met cocreatie een gezamenlijk perspectief op bodemdaling en transport ontwikkeld. Dit perspectief is input voor de nieuwe beleidsontwikkeling.
De provincie Utrecht heeft gezamenlijk met diverse andere overheden de regiodeal Bodemdaling Groene Hart ingediend bij het Rijk. De inzet van deze Regio Deal is om in triple helix verband zowel voor de stedelijke als de landelijke problematiek rondom bodemdaling handelingsperspectief en innovatieve oplossingen te vinden en om te investeren in de kennisfunctie. Nadrukkelijk is de opbrengst niet alleen bedoeld voor het Groene Hart, maar voor alle gebieden in Nederland die te maken hebben met bodemdaling. De doelen zijn:

  • Toekomstbestendig bouwen en wonen in veengebied
  • Nationale kennisontwikkeling met testsites in het Groene Hart
  • Vernieuwd ondernemerschap voor agrarische bedrijven
  • Bijdrage aan klimaatmaatregelen en CO2-reductie.

In afwachting van de toekenning zal deze regiodeal in 2019 verder worden opgepakt.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • De interprovinciale visie voor zoetwatervoorziening is vastgesteld en er is gestart met de uitvoering van de programmatische aanpak.
  • Het Programma Aanpak Veenweiden is eind 2019 afgerond.
  • Voor het thema bodemdaling zijn diverse innovaties geïnitieerd.