Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Verbeteren kwaliteit oppervlaktewater

3.2.1

Verbeteren kwaliteit oppervlaktewater

Toelichting op meerjarendoel

Kaderrichtlijn Water (KRW)
In 2019 werken we samen met de waterschappen aan het opstellen van de nieuwe set KRW-doelen voor het derde stroomgebiedbeheerplan, dat in 2021 zal worden vastgesteld. Ook zetten we in op het stimuleren van KRW-doelbereik. Dit doen we door het stimuleren van projecten die ook een waterkwaliteitsbelang dienen via agrarisch natuur-en waterbeheer, POP3-subsidies en verschaffen we minstens twee begrotingssubsidies aan de waterschappen voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (uitvoering van motie 27, 2017). Verder starten we samen met een waterschap ten minste een gebiedsproces op bij een landgoed voor waterkwaliteitsverbetering.

Medicijnresten
Naast KRW-doelen heeft de provincie Utrecht ook te maken met nieuwe uitdagingen als medicijnresten en nieuwe stoffen in ons oppervlaktewater. Om ook deze nieuwere problemen een hand te bieden werken wij samen met de vier Utrechtse waterschappen en Rijkswaterstaat, binnen de Samenwerkingsagenda Water aan de aanpak van nieuwe stoffen. Binnen de samenwerkingsagenda starten wij in 2019 ten minste een pilot op voor de vermindering van medicijnresten in ons oppervlakte- en grondwater (uitvoering van motie 56a, 2017).

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Er is minstens 1 proces voor de verbetering van de waterkwaliteit bij een waterschap en 1 bij een landgoed opgestart.
  • De KRW-doelen zijn vastgesteld.
  • Er zijn minstens 2 begrotingssubsidies voor waterkwaliteit verstrekt.
  • De concept doelen voor het derde stroomgebiedbeheerplan zijn opgesteld.
  • Het plan van Aanpak samenwerkingsagenda is in uitvoering en ten minste 1 pilot is gestart.