Begroting 2019

Verkeer- en vervoerprogramma BRU

Verkeer- en vervoerprogramma BRU

Per 1 januari 2015 zijn de verkeer- en vervoertaken van het voormalige Bestuur Regio Utrecht binnen de provincie ondergebracht. Dit betreft o.a. de OV-concessie en de Regiotaxi-contracten van de stadsregio, het beheer en onderhoud van de provinciale OV-bedrijfsmiddelen (voornamelijk alles rondom de tram), de uitvoering van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) en de strategische OV-beleidszaken van het voormalige BRU.
Onderdeel van de transitie-afspraken is dat de door Bestuur Regio Utrecht vastgestelde meerjarenbegroting met uitvoeringsprogramma’s (inclusief exploitatie en subsidiebeschikkingen) gerespecteerd blijven tot 2020. Deze afspraak wordt ook wel het “BRU-hek” genoemd.
De beleidsmatige en financiële verantwoording over de uitvoering van de verkeer- en vervoertaken zijn opgenomen in programma 51  Bereikbaarheid Openbaar Vervoer. Om specifiek inzicht te geven in de financiële opbouw van het BRU-hek over de jaren 2015-2019 is in deze bijlage een financiële tabel opgenomen van de verkeer- vervoertaken van voormalig BRU.

Begroting na wijziging 2015

Rekening 2015

Begroting na wijziging 2016

Rekening 2016

Begroting na wijziging 2017

Rekening 2017

Begroting 2018 NJR

Begroting 2019

Lasten

OV Systeemmanagement

1.576

1.655

2.252

2.068

2.166

2.222

1.816

978

OV Exploitatie Qbuzz

43.240

45.601

51.556

53.485

52.307

46.248

51.510

62.236

Tram

20.909

18.046

20.292

22.943

23.593

23.650

24.043

31.580

RUVV: Wegen en verkeer

40.350

17.350

26.000

18.133

18.000

4.340

12.739

113

RUVV: OV -Infra

54.853

8.512

88.000

95.193

8.500

6.151

45.611

16.595

OV Concessie Streek

Totaal Lasten

160.928

91.165

188.100

191.822

104.566

82.611

135.719

111.502

Baten

BDU

98.511

98.824

98.165

98.018

98.110

98.110

98.613

98.608

Overlopend passief BDU BRU

56.847

-13.157

0

84.442

26.804

26.804

0

Overige inkomsten/Derden

5.570

5.498

10.680

12.545

12.107

13.650

11.483

12.598

Totaal Baten

160.928

91.165

108.845

195.006

137.021

138.564

110.096

111.206

Saldo lasten en baten

0

0

-79.255

3.183

32.455

55.953

-25.622

-297

Mutatie Bestemmingsreserve BRU/OV

Storting

31.553

32.455

55.953

Onttrekking

79.255

28.369

40.520

13.332

Mutatie bestemmingsres Kapitaallasten UHL

Storting

19.783

18.750

Onttrekking

Mutatie bestemmingsres Voorfinanciering

Storting

Onttrekking

4.171

Mutatie bestemmingsres Mobiliteitsprog OV

Storting (stelpost invest ruimte kapitaalasten)

Onttrekking

Saldo na mutatie bestemmingsreserves

0

0

0

0

0

0

-714

-5.714

Saldo Overlopend passief BDU BRU

98.089

111.246

26.804

0

0

0

0

Saldo bestemmingsreserve BRU/OV

6.144

9.327

41.782

65.280

24.760

11.428

Saldo bestemmingsres Kapitaallasten UHL

19.783

38.532