Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

1.16. Cultuur en erfgoed

Programmadoel

De provincie Utrecht heeft een aantrekkelijke culturele en historische infrastructuur.

Voor Cultuur en erfgoed is 2019 het laatste jaar van de Cultuur en Erfgoednota ‘Alles is nu’. Dat betekent dat we evalueren wat we beoogd hebben en wat er bereikt is. Met de uitkomsten voor verbetering maken we de eerste aanzet tot een nieuwe nota voor de periode 2020-2023. Die nota moet inspelen op lopende en nieuwe maatschappelijke opgaven. Een voorbeeld van een lopende maatschappelijke opgave is de bijdrage van cultuur aan gebiedsontwikkeling, denk daarbij aan Amelisweerd, Rhijnauwen, Vechten maar ook aan wegen zoals de Route Napoleon (Mobiliteit met Allure). Een nieuwe opgave gaat over cultuureducatie in het voortgezet onderwijs (specifiek voor het  VMBO).

Beleidsdoelen

Lasten € 21.065
Baten € 1.527
Saldo € 19.538