Begroting 2019

Meerjarig beeld incidenteel en structureel

Meerjarig beeld incidenteel en structureel

Structurele baten en lasten worden in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening opgenomen. Onder incidenteel verstaan men baten en lasten die zich maximaal drie jaar voordoen. De incidentele lasten komen meestal via de besluitvorming over nieuw beleid tot stand, vaak via de Kadernota. Incidentele baten zijn de onttrekkingen uit reserves, niet-structurele specifieke uitkeringen en bijdrage van derden. Er zijn twee uitzonderingen:

  1. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt met een staten- en/of toekenningsbesluit zijn incidenteel.
  2. Regulier onttrekkingen uit dekkingsreserves zijn structureel

Om de baten en lasten van de begroting goed te kunnen beoordelen is inzicht in het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de incidentele baten en lasten nodig. Indien de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten is er spraken van 'materieel' begrotingsevenwicht.

Meerjarig beeld van structurele en incidentele lasten en baten

2019

2020

2021

2022

Structurele lasten

250.186

355.919

356.016

346.486

Stortingen in reserves

2.579

2.779

2.779

2.779

Totaal lasten

252.765

358.698

358.795

349.265

Structurele baten

-19.755

-37.687

-39.716

-42.255

Algemene dekkingsmiddelen

-248.288

-346.172

-355.670

-365.715

Onttrekkingen aan reserves

-1.936

-1.936

-1.936

Totaal baten

-268.043

-385.795

-397.322

-409.906

Saldo structurele lasten en baten

-15.278

-27.097

-38.527

-60.641

Incidentele lasten

204.082

61.808

36.065

47.987

Stortingen in reserves

24.522

21.872

20.147

19.885

Totaal lasten

228.603

83.680

56.212

67.872

Incidentele baten

-118.812

-7.683

-1.381

1.448

Onttrekkingen aan reserves

-94.513

-63.829

-42.202

-42.725

Totaal baten

-213.325

-71.512

-43.583

-41.277

Saldo incidentele lasten en baten

15.278

12.168

12.629

26.595

Tabel 6.6, Meerjarig beeld incidenteel en structureel

Leeswijzer tabel
Ondanks dat de baten negatief worden gepresenteerd zijn dit wel positieve getallen:

  • Saldo structurele lasten en baten is een positief getal (VB: 358.698 - 385.795 = -27.097);
  • Saldo incidentele lasten en baten is een negatief getal (VB: 83.680 - 71.512 = 12.168);
  • Netto begrotingssaldo is een positief getal ( -27.097 - 12.168 = -14.929).

Structureel
Uit bovenstaande tabel blijkt in alle jaren een 'materieel' begrotingsevenwicht, omdat de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten.

Een verklaring voor de forse stijging in het structurele lasten en baten in 2019 naar 2020, is te verklaren door het wegvallen van het hekwerk BRU. Hierdoor wordt de voormalige decentralisatie uitkering voor BRU onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen van de provincie. De bijbehorende lasten worden daardoor ook als structureel beschouwd.

Incidenteel
Door het wegvallen van het hekwerk BRU dalen de incidentele lasten en baten vanaf 2020. Daarnaast vinden uitgaven plaats die gedekt worden uit reserves, vooral binnen programma's Landelijk gebied en Bereikbaarheid.