Begroting 2019

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

ACTIVA

Rekening 2017

2018

2019

2020

2021

2022

Vaste activa

Immateriële vaste activa

-

-

-

-

-

-

Materiële vaste activa

260.484

405.147

500.523

571.084

550.152

529.447

Financiële vaste activa

31.666

31.246

30.773

30.300

29.667

4.495

Totaal vaste activa

292.150

436.393

531.296

601.384

579.819

533.942

Vlottende activa

Voorraden

38.614

34.981

43.846

24.923

27.321

21.204

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

471.807

178.354

68.652

67.824

67.202

67.893

Overlopende activa

26.473

45.309

38.266

36.683

40.086

38.345

Liquide middelen

1.489

1.675

1.103

1.422

1.400

1.308

Totaal vlottende activa

538.383

260.319

151.866

130.852

136.009

128.750

PASSIVA

Rekening 2017

2018

2019

2020

2021

2022

Eigen vermogen

Algemene reserve

54.634

47.170

43.260

43.060

43.060

43.060

Bestemmingsreserves

492.172

457.288

393.785

352.872

331.660

309.660

Saldo programmarekening

9.120

220

-

14.929

25.898

34.046

Totaal eigen vermogen

555.926

504.678

437.045

410.861

400.617

386.766

Voorzieningen

Totaal voorzieningen

21.127

22.763

18.250

16.893

15.605

14.956

Langlopende schulden

Totaal langlopende schulden

-

-

-

-

-

-

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

16.758

12.163

58.162

141.247

136.802

96.267

Overlopende passiva

161.464

154.664

167.276

161.135

161.025

163.145

Vooruitontvangen specifieke uitkeringen

74.134

1.668

1.395

1.122

849

576

Rekening courant met niet-financiële instellingen

1.124

776

1.035

978

930

981

Totaal kortlopende schulden

253.480

169.270

227.867

304.482

299.606

260.969

Totaal passiva

830.533

696.712

683.162

732.236

715.828

662.692