Begroting 2019

5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

1.15b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

In het rapport van de Beleidsaudit Financiën Mobiliteitsprogramma zijn aanbevelingen gedaan die invloed hebben op de inrichting en inhoud van het programma bereikbaarheid. In de Kadernota hebben we aangegeven hoe we hiermee om willen gaan in de begroting 2019. In de begroting is dit als volgt verwerkt:

  • Binnen programma 5 Bereikbaarheid is een subprogramma Openbaar vervoer opgenomen.
  • De informatie op het niveau van reserves en voorzieningen zijn moeilijker uit te splitsen naar het programma en subprogramma.

Conform de financiële verordening wordt het Subprogramma op dezelfde manier gepresenteerd als een Programma, in deze begroting als 5b. Bereikbaarheid OV. Inhoudelijk vallen beide programma's onder het Mobiliteitsprogramma (5a) en dezelfde doelenboom. In deze begroting is dit nu gesplitst weergegeven.

Programmadoel

Een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer in een gezonde en verkeersveilige omgeving

Beleidsdoelen

Lasten € 171.020
Baten € 116.593
Saldo € 54.427