Begroting 2019

Overzicht op taakvelden

Overzicht op taakvelden

Geraamde lasten en baten per programma per taakveld

Lasten

Baten

1. Ruimtelijke ontwikkeling

8.1

Ruimtelijke ordening

4.844

0

8.3

Stedelijke vernieuwing

6.442

0

8.9

Ruimte, overige baten en lasten

2.330

0

Subtotaal

13.616

0

2. Landelijk gebied

4.4

Vergunningverlening en handhaving

161

0

4.6

Duurzaamheid

3.583

0

5.1

Natuurontwikkeling

24.271

-3.560

5.2

Beheer natuurgebieden

19.685

-71

5.3

Beheer flora en fauna

5.200

0

5.9

Natuur, overige baten en lasten

317

0

6.1

Agrarische aangelegenheden

429

0

6.9

Regionale economie, overige b&l

100

0

7.2

Maatschappij

579

0

Subtotaal

54.325

-3.631

3. Bodem, water en milieu

3.1

Waterkeringen

396

0

3.3

Kwantiteit grondwater

360

0

3.4

Kwaliteit oppervlaktewater

1.582

0

3.9

Water, overige baten en lasten

2.753

-1.213

4.1

Bodembescherming

4.267

-2.697

4.2

Luchtverontreiniging

491

0

4.3

Geluidhinder

329

0

4.4

Vergunningverlening en handhaving

8.792

-89

4.5

Ontgronding

26

-26

4.6

Duurzaamheid

479

0

4.9

Milieu, overige baten en lasten

414

0

5.9

Natuur, overige baten en lasten

307

0

Subtotaal

20.196

-4.025

4. Economie en energie

6.3

Kennis en innovatie

8.582

0

6.4

Recreatie en toerisme

8.301

0

6.9

Regionale economie, overige b&l

2.232

-63

Subtotaal

19.115

-63

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

2.1

Landwegen

89.686

-4.105

2.2

Waterwegen

2.838

-559

2.9

Verkeer en vervoer, overige b&l

1.137

0

Subtotaal

93.661

-4.664

5b. Bereikbaarheid Openbaar vervoer

2.3

Openbaar vervoer

171.020

-116.593

Subtotaal

171.020

-116.593

6. Cultuur en erfgoed

7.1

Cultuur

20.853

-1.527

7.2

Maatschappij

40

0

7.9

Cultuur en maatschappij, overige b&l

172

0

Subtotaal

21.065

-1.527

7. Bestuur en middelen

1.1

Provinciale Staten

2.958

-34

1.2

Gedeputeerde Staten

1.979

0

1.3

Kabinetszaken

600

-216

1.4

Bestuurlijke organisatie

1.187

0

1.5

Interbestuurlijk toezicht op de regio

925

0

1.6

Openbare orde en veiligheid

1.005

0

1.9

Bestuur, overige baten en lasten

2.586

-70

4.6

Duurzaamheid

169

0

7.2

Maatschappij

714

0

Subtotaal

12.123

-320

Overhead

0.6

Overhead

46.092

-7.144

Subtotaal

46.092

-7.144

Algemene middelen

0.1

Uitkering provinciefonds

0

-122.991

0.2

Opbrengst provinciale belastingen

0

-122.008

0.3

Geldleningen en uitzettingen

0

-2.689

0.4

Deelnemingen

0

-1.200

0.5

Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l

3.055

0

Subtotaal

3.055

-248.888

Reserves

18.750

-31.624

0.8

Mutaties reserves

8.351

-62.889

Subtotaal

27.101

-94.513

Totaal

481.368

-481.368

Tabel , Geraamde lasten en baten  per programma per taakveld