Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Wat willen we bereiken?

2.2.1Wat willen we bereiken?

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de Provincie Utrecht in staat is om op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen en financiële risico’s - oftewel tegenvallers - op te vangen. Van belang is de hoeveelheid risico’s die de provincie wil nemen en de hoogte van de reserve weerstandsvermogen.
Als provincie gaan wij risico’s niet uit de weg. Het openbaar bestuur speelt zich meer en meer af in een open markt, waarin het aankomt op interactief besturen en actieve participatie. Voorbeelden hiervan zijn garantstellingen, voorfinancieringen en grondaankopen. Hierdoor kunnen grote projecten van maatschappelijk belang worden uitgevoerd of versneld. Het tijdig signaleren en beheersen van risico’s is hierbij essentieel, waardoor risicomanagement een steeds belangrijker plaats inneemt binnen onze beleidsuitvoering.

Actualiteiten Risicomanagement

  1. Egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB

Bij de vaststelling van de Kadernota 2016 hebben PS ingestemd met het voorstel tot het instellen van een egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB. De totale omvang van deze reserve mag niet meer bedragen dan € 5,0 mln. Mutaties in deze reserve worden aan PS gemeld. In onderstaand overzicht zijn de mutaties weergegeven tussen de stand in de Kadernota 2018 en de Begroting 2019.

Egalisatiereserve

 x € 1.000

  1. Stand Kadernota 2018 (maartcirculaire 2018) (pag. 30)

4.668

Meicirculaire 2018
Mutaties betreffen jaarschijf 2018; egalisatiereserve heeft geen meerjarige werking

  1. Onttrekking netto bijstelling raming AU-provinciefonds 2018

-/- 275

  1. Onttrekking bijstelling raming opcenten MRB 2018

-/- 323

  1. Storting AU-provinciefonds 2017 te ontvangen in 2018 (def. accres)

234

  1. Stand Egalisatiereserve begroting 2019 (01-01-2019)

4.303

  1. Claims ten laste van het weerstandsvermogen

In 2018 zijn er (ten tijde van het samenstellen van de begroting 2019 nog) geen claims ingediend ten laste van de reserve weerstandsvermogen.