Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Wat gaan we daarvoor doen?

2.2.2Wat gaan we daarvoor doen?

Risicoanalyse
De onderstaande tabel bevat de tien belangrijkste risico’s van de provincie Utrecht. Samen zijn deze risico’s goed voor bijna 50 % van de berekende omvang van het vereiste weerstandsvermogen, voor geïdentificeerde risico’s binnen het risicoprofiel. De getoonde risico’s zijn aflopend gesorteerd op hun ‘invloed’ op de omvang van het vereiste weerstandsvermogen.

No.

Risico

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Invloed

 1.
R270

(Vliegbasis) Minder programma- en grondopbrengsten door milieuzones

Financieel

25%

max.€ 5.000.000

7.72%

 2.
R175

De concessiehouders Openbaar Vervoer en Regio taxi gaan failliet

Financieel - Er moet een andere vervoerder worden ingehuurd

30%

max.€ 5.000.000

6.87%

 3.
R208

Claim aannemer

Financieel

40%

max.€ 3.000.000

6.87%

 4.
R254

(HvH) Dorrestein: Reeds aangekochte grond moet worden afgewaardeerd

Financieel

10%

max.€ 10.000.000

4.94%

 5.
R71

Uitlekken van vertrouwelijke informatie

Financieel - Claims in geval van misbruik gegevens en identiteitsfraude
Imago - Imagoschade

10%

max.€ 10.000.000

4.74%

 6.
R268

(Vliegbasis) Sociale woningbouw: 16 woningen

Financieel

25%

max.€ 2.500.000

3.84%

 7.
R206

Onvoorzien nader bodemonderzoek en -sanering (onbekende locaties)

Financieel

25%

max.€ 3.000.000

3.44%

 8.
R196

Onvoorziene sanering buiten Wet bodembescherming.

Financieel

25%

max.€ 2.500.000

3.44%

 9.
R20

Aanspraak op de borgstelling voor de convenantsleningen van het Nationaal Groenfonds

Financieel - Kosten (a.g.v. de aanspraak op de borgstelling)

10%

max.€ 5.750.000

2.69%

 10.
R198

Hoger uitvallende kosten voor bodemsanering dan o.b.v. onderzoeken is vastgesteld bij bekende locaties

Financieel

30%

max.€ 1.790.000

2.46%

Totaal geïdentificeerde risico’s binnen het risicoprofiel   : €  137,7 mln.

Buiten het risicoprofiel aangehouden reserveringen   : €    13,0 mln.

Al geruime tijd reserveren wij middelen voor risico’s buiten het risicoprofiel. In deze begroting € 13 mln. Deze reserveringen worden niet meegenomen in de NARIS-berekening voor de omvang van het vereiste weerstandsvermogen, maar tellen hiervoor voor de volle 100% mee. Doelstelling is deze risico’s op termijn volledig op te nemen in het (concern)risicoprofiel, waardoor deze reserveringen uiteindelijk geheel kunnen vervallen. Zo ver zijn we op dit moment nog niet.

  1. Bedrijfsvoeringsrisico’s  (€ 10 mln.)

Gedoeld wordt op onvoorziene risico’s waarop geen invloed kan worden uitgeoefend.
We onderscheiden twee typen risico’s:

  •  risico’s zoals calamiteiten, aansprakelijkheidsclaims etc., waarvoor geen verzekering bestaat of de verzekeringsdekking ontoereikend blijkt en
  • risico’s zoals een verlaging van de uitkeringen uit het provinciefonds, gevolgen van loon- en prijsstijging, renteontwikkelingen en lagere opbrengst uit deelnemingen.
  1. Energiefonds Provincie Utrecht (€ 2 mln.)

In 2019 wordt de laatste € 1 mln. gestort.

  1. Risico’s bij projecten met (voor)financiering uit het eigen vermogen  (€ 1 mln.)

Er lopen meerdere grote projecten die worden (voor)gefinancierd uit het eigen vermogen. Voor alle projecten geldt dat ze duurder of goedkoper kunnen uitvallen, door hogere/lagere grondprijzen, wel/niet meebetalen door derden, hogere/lagere projectkosten en meer/minder vervuiling van water of bodem. Voor deze projecten geldt dat er naar maatregelen wordt gezocht om de risico’s te verkleinen.