Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

Zorg dragen voor erfgoed samen met partners (hebben en houden)

6.2

Zorgdragen voor erfgoed samen met partners (hebben en houden)

Toelichting op beleidsdoel

Samen met andere overheden en particuliere eigenaren staan wij voor de opgave het cultureel erfgoed in de provincie in stand te houden. Dat doen wij door het goed te verankeren in ruimtelijk beleid en door restauraties en professioneel beheer mede mogelijk te maken.

Meerjarendoelen

Lasten € 9.800
Baten € 1.527
Saldo € 8.273