Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Aanpakken fysieke leefomgeving voor klimaatadaptie

3.1.4

Aanpakken fysieke leefomgeving voor klimaatadaptatie

Toelichting op meerjarendoel

Nederland werkt al enige tijd aan ruimtelijke aanpassingen voor klimaatverandering, ‘klimaatadaptatie’ of ook wel ‘ruimtelijke adaptatie’. De urgentie van adaptatie aan klimaatverandering is sterk toegenomen. Provincies, gemeenten en waterschappen krijgen vaker te maken met hoosbuien, wateroverlast, langere perioden van droogte en hitte. Het veranderende klimaat vraagt om maatregelen op alle schaalniveaus om de gevolgen voor gezondheid, veiligheid, productiviteit en natuur te beperken.
De provincie Utrecht werkt via verschillende samenwerkingsverbanden, programma’s en projecten aan een klimaatbestendige leefomgeving. Hierbij zetten we in op de realisatie van maatregelen om de gevolgen van wateroverlast, watertekort, droogte en hittestress tegen te gaan. Aanpassing aan de gevolgen voor klimaatverandering is voor de lange termijn nodig voor een krachtige en duurzame economie, een gezonde leefomgeving, vitale steden en een vitaal platteland, een robuuste natuur en een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Klimaatadaptatie is bij minimaal 5 projecten van binnenstedelijke ontwikkeling, gezonde leefomgeving, natuur, landbouw, energie of mobiliteit meegenomen.
  • Klimaatadaptatie is opgenomen in de beleidsontwikkeling voor de OmgevingsvIsie.