Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Voorbereiden op gevolgen overstromingen

3.1.3

Voorbereiden op gevolgen overstromingen

Toelichting op meerjarendoel

Naast sterke dijken (laag 1) is het van groot belang dat we voorbereid zijn op de mogelijke gevolgen van overstromingen. Een overstroming is immers nooit helemaal uit te sluiten. Daarom werken wij samen met de veiligheidsregio, waterschappen en gemeenten aan het opzetten van een programma meerlaagse veiligheid. Dit programma richt zich op een robuuste ruimtelijke inrichting (laag 2), zodat de schade en ontwrichting van de maatschappij beperkt wordt bij overstromingen. Daarnaast zal het programma zich richten op adequate crisisbeheersing (laag 3).

 BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Er is een plan van aanpak voor de meerlaagse veiligheid opgesteld in samenwerking met veiligheidsregio, waterschappen en gemeenten.