Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Toezicht houden op waterschappen veilige keringen

3.1.1

Toezicht houden op waterschappen veilige waterkeringen

Toelichting op meerjarendoel

Om onze provincie te beschermen tegen overstromingen hebben wij in de waterverordeningen regionale waterkeringen aangewezen en genormeerd. Daarbij hebben wij afspraken gemaakt wanneer deze keringen getoetst en op orde moeten zijn. Door regelmatig te overleggen met de waterschappen en voortgangsrapportages houden wij zicht op de voortgang. Om te kunnen blijven zorgen voor veilige regionale keringen werken we samen met andere provincies en waterschappen aan het ontwikkelingsprogramma regionale waterkeringen.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Er hebben 4 toezichthoudersoverleggen plaatsgevonden over veilige waterkeringen (toetsen afspraken, opstellen voortgangsrapportage water).