Begroting 2019

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Kwaliteit van de leefomgeving

5.6

Kwaliteit van de leefomgeving

Toelichting op beleidsdoel

Mobiliteit is verweven met de beleidsterreinen milieu, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, economie en welzijn. Bij mobiliteitsvraagstukken vindt vanuit een brede context (mens, markt, milieu) een zorgvuldige afweging plaats, waarbij we ons handelen niet willen afwentelen in plaats en tijd.

Meerjarendoelen

Lasten € 2.253
Baten € 0
Saldo € 2.253