Begroting 2019

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Provinciale wegen

5.2

Provinciale wegen

Toelichting op beleidsdoel

Mobiliteit is verweven met de beleidsterreinen milieu, ruimtelijke ordening, economie en welzijn. Dit vereist dat overheden beleid op regionale schaal afstemmen en zichtbaar laten doorwerken in regionale uitvoeringsprogramma’s. Bij mobiliteitsvraagstukken wegen we alle pijlers van beleid integraal af. Voor de bereikbaarheid van de economische kerngebieden in de regio streven provincie, Rijk en gemeenten naar een gemiddelde reistijd in de spits die maximaal twee keer zo lang is als de reistijd buiten de spits (zoals bepaald door het Rijk in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, SVIR).

Meerjarendoelen

Lasten € 47.992
Baten € 1.358
Saldo € 46.634