Begroting 2019

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Verkeersveiligheid

5.4

Verkeersveiligheid

Toelichting op beleidsdoel

Een substantiële verlaging van het aantal verkeersslachtoffers kan niet worden gerealiseerd met één maatregel of oplossing. Als provincie zetten we in op een combinatie van de 3 E’s: Engineering (een duurzaam veilige weginrichting), Education (educatie en voorlichting) en Enforcement (handhaving). Hierbij richten we ons in het bijzonder op kwetsbare verkeersdeelnemers.

Meerjarendoelen

Lasten € 3.854
Baten € 0
Saldo € 3.854