Begroting 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Stimuleren integrale (gebieds)ontwikkeling

1.3

Stimuleren integrale (gebieds)ontwikkeling

Toelichting op beleidsdoel

Via ons ruimtelijk beleid sturen wij op de ruimtelijke kwaliteit op vooral regionale schaal. Door al bij de eerste processtappen van gebiedsontwikkeling onze provinciale doelen aan elkaar koppelen kunnen wij ons inzicht in en sturing op de te behalen kwaliteit vergroten. Ook vragen complexe opgaven van ons dat wij experimenteren met procesvernieuwing en vindingrijke werkwijzen. Dit zien wij als opmaat naar de systeemverandering in het fysieke beleid: het integrale omgevingsbeleid dat de provincie in de komende jaren gaat formuleren en dat de gehele leefkwaliteit gaat bepalen.

Meerjarendoelen

schaal x € 1.000

Lasten € 1.637
Baten € 0
Saldo € 1.637