Begroting 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Uitvoeren programma Hart van Heuvelrug

1.3.4

Uitvoeren van programma Hart van de Heuvelrug

Toelichting op meerjarendoel

Het programma Hart van de Heuvelrug (HvdH) is een grootschalig gebiedsontwikkelingsprogramma voor het gebied in de driehoek Soest-Zeist-Amersfoort. Op 5 juni 2015 hebben de gemeenten Soest en Zeist en de provincie ingestemd met de samenwerkingsovereenkomsten Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg. Deze overeenkomsten bevatten eenduidige afspraken over de wijze van samenwerking, gericht op succesvolle uitvoering van de resterende projecten in de komende jaren.
Doel van het programma is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, waarbij het realiseren van twee ecologische corridors voorop staat. Daarnaast richt het programma zich op ruimtelijke kwaliteitswinst voor wonen, werken, zorg en recreatie. Een belangrijk uitgangspunt voor de uitvoering van het programma is de financiële en ruimtelijke verevening tussen de rode projecten (ontwikkelen woon- en werklocaties) en groene projecten (ontwikkeling natuur en recreatie). Zie voor meer informatie het projectenblad Hart van de Heuvelrug.

Project vliegbasis Soesterberg (VBS)
De uitgangspunten voor herinrichting van de voormalige Vliegbasis Soesterberg (VBS) zijn vastgelegd in het in Ruimtelijk Plan Vliegbasis Soesterberg, dat de gemeenteraden van Soest en Zeist en Provinciale Staten in 2009 hebben vastgesteld. De uitgangspunten van dit plan zijn geregeld in twee bestemmingsplannen: Bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg gemeente Soest (2012, onherroepelijk in 2013) en idem gemeente Zeist.
Het 'rode' gedeelte van het plan bestaat uit drie woningbouwlocaties, een nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van de vliegbasis, enkele bouwkavels aan de Dolderseweg en enkele bouwkavels aan de Amersfoortsestraat (december 2016 verkocht aan Stichting Zorg Philadelphia).
Het groene deel (het park) is 15 december 2017 marktconform verkocht aan het Utrechts Landschap. In het park vinden in opdracht van de provincie 2018 nog de laatste inrichtingswerkzaamheden plaats (o.a. het afronden recreatieve voorzieningen / padenplan en onderhoud aan de 14 iconen).

Het onderzoeksrapport wordt  najaar 2018 verwacht. In 2017 is voor de woonwijk het stedenbouwkundig plan in combinatie met een ontwerp van de openbare ruimte, een referentieverkaveling, een kostenraming en een beeldregieplan vastgesteld. In 2018 is de provincie gestart met het vergunningtraject, in 2019 start het bouwrijp maken en nemen wij besluiten over de verkoopstrategie. In opdracht van PS voert de Randstedelijke Rekenkamer een onderzoek naar het verkoopproces van de bouwkavels Dolderseweg.

BEOOGD RESULTAAT 2019
Woonwijk Vliegbasis:

  • De aanvraag ontheffing Wet Natuurbescherming is ingediend en door het bevoegd gezag behandeld.
  • Er is een start gemaakt met de inrichtingswerkzaamheden (bouwrijp maken, inrichten overgangszone).
  • De aanbesteding voor de verkoop van de kavels is gestart.
  • Het bouwrijpmaken van het terrein is gestart.

Park Vliegbasis/ecologische corridor:

  • De aanvraag voor een ontheffing Wet Natuurbescherming padenplan fase 2 is ingediend en door het bevoegd gezag behandeld.
  • Er zijn duidelijke afspraken over programmering van evenementen in het park.
  • Er zijn goede afspraken gemaakt over het uitvoeringsproces van de ecologische corridor Camp New Amsterdam.