Begroting 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Zorgdragen voor ontwikkelingen met ruimtelijke kwaliteit

1.3.3

Zorgdragen voor ontwikkelingen met ruimtelijke kwaliteit

Toelichting op meerjarendoel

Kwaliteit leefomgeving
Het provinciaal ruimtelijk beleid richten zich op het ruimtelijk faciliteren van ontwikkelingen die nodig en gewenst zijn, bezien vanuit maatschappelijke behoeften. Belangrijk onderdeel daarvan is dat wij, ook in de doorwerking naar gemeentelijk ruimtelijk beleid, sturen op de daarmee te realiseren kwaliteit van onze leefomgeving. De kaders uit PRS en PRV zijn richtinggevend. Wij besteden aandacht aan de visuele kwaliteit in een gebied (belevingswaarde), aan de gebruikswaarde (wordt adequate ruimte geboden aan de maatschappelijke behoeften) en aan de toekomstwaarde (zijn ontwikkelingen duurzaam en gericht op noodzakelijke transities).
Ook in 2019 adviseert de onafhankelijk Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Paul Roncken (ARK) vanuit zijn programma ‘De provincie als innovator’ aan GS en PS, hij stimuleert het denken over ruimtelijke kwaliteit en verbindt daarbij partijen. De Provinciale Commissie Leefomgeving adviseert GS en PS in een vroegtijdig stadium over de grotere maatschappelijke opgaven en de beoogde kwaliteitsverbetering. Centraal staat de betekenis van de Omgevingswet voor de sturing op de gewenste hoogwaardige kwaliteit van onze fysieke leefomgeving, en de mogelijkheden om deze kwalitatieve ambities samen met onze partners, experts en innovatoren daadwerkelijk invulling te geven. Via enkele Landschapscafé ’s zullen we, inspelend op de actualiteit, met ons professionele en bestuurlijke netwerk de nieuwe benaderingswijzen verkennen om slagvaardiger te kunnen handelen.

Kwaliteitsteams
Kwaliteitsteams worden steeds vaker ingesteld als middel om bij grote (infrastructurele) projecten de ruimtelijke kwaliteit te borgen en te versterken. In 2019 zullen wij participeren in kwaliteitsteams voor knooppunt Hoevelaken, Ring Utrecht, Maarsbergen, Verbreding Lekkanaal, Lekdijkversterking en Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Ontwerpend onderzoek in netwerkverband
Wij werken aan het vergroten van ons strategische vermogen om op kwaliteit te sturen. Wij oriënteren ons via bestaande netwerken (zoals via ons lidmaatschap van de Vereniging Deltametropool en via intervisie met andere provincies) op effectievere werkwijzen. In 2019 zetten we samen met de ARK meer in op ontwerpend onderzoek, zoals rond het Ringpark dat zich richt op ‘publieke vergroening van groei’. Hiermee ontwikkelen wij vooral in gebiedsprojecten met onze partners vindingrijke oplossingen en maken wij al tijdens werkprocessen concreter zichtbaar wat de effecten van beleid kunnen zijn.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • De provincie heeft in samenwerking met de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit  meer invulling gegeven aan de expertise ontwerpend onderzoek.