Begroting 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Innoveren ruimtelijke ontwikkelingen

1.3.1

Innoveren ruimtelijke ontwikkelingen

Toelichting op meerjarendoel

Het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 2016-2019 (IFL) biedt een experimenteeromgeving waarin we, samen met partners, de oplossing van urgente maatschappelijke vraagstukken een stap verder brengen. Dit doen wij door actuele casussen, waarin de voortgang stagneert, op een innovatieve wijze te benaderen. Het IFL faciliteert in deze experimenten de samenwerking met belanghebbenden, experts en vernieuwers. Met dit netwerk kiezen wij een passende, soms onorthodoxe aanpak zodat een stap wordt gezet naar een oplossingsrichting. Daarbij gaan we vaak ook bewust op zoek naar nieuwe perspectieven. Waar nodig komen we zo tot rol-innovatie en vernieuwing van onze werkwijzen en competenties op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Als dan blijkt dat de door het netwerk voorgestelde stappen niet passen binnen het bestaande beleid of de provinciale ambities, dan onderzoeken wij of we die aan willen passen. Met deze praktijk-interactie tussen rolinvulling, beleid en werkwijzen sorteren wij voor op de invoering van de Omgevingswet. Het IFL geeft samen met het invoeringstraject van de Omgevingswet vorm aan de borging en uitrol van de successen, lessen en leerpunten uit de experimenten tot nog toe. In het regionale platform UtrechtLab (regiopartijen, inwoners, bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen maken we de bestaande experimenteeromgeving van het IFL toegankelijk voor andere opgaven en externe partijen, zodat het geleerde op een bredere schaal gedeeld wordt en kan worden toegepast bij het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. In het najaar van  2019 leggen wij u een nieuw innovatieprogramma voor (feitelijk de afdeling Research and Development van omgevingsbeleid en -uitvoering), waaraan we ook ontwerpend onderzoek zullen koppelen.
Het IFL is feitelijk de afdeling Research and Development van omgevingsbeleid en –uitvoering. Samen met het invoeringstraject van de Omgevingswet geeft dit IFL vorm aan de borging en uitrol van de successen, lessen en leerpunten uit de experimenten tot nog toe. In het regionale platform UtrechtLab (regiopartijen, inwoners, bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen) maken we de bestaande experimenteeromgeving van het IFL toegankelijk voor andere opgaven en externe partijen, zodat het geleerde op een bredere schaal gedeeld wordt en kan worden toegepast bij het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken.

BEOOGD RESULTAAT 2019

 • Er is een aantal praktijkexperimenten uitgevoerd, zoals
  • Het opstellen van een taakgerichte kaart met best practices en tips voor initiatiefnemers op het gebied van klimaatadaptatie
  • Het tegengaan van bodemdaling samen met jonge agrariërs
  • Het stimuleren van privaat initiatief  voor natuurontwikkeling en biodiversiteitsverhoging
  • Het betrekken van jongeren bij de energietransitie
  • Het stimuleren van private initiatieven in kleine kernen
  • Met de omgeving werken aan provinciale wegen (N225 en N237) in het kader van omgevingbewuster wegen
  • Het organiseren van vraag gestuurd OV op het Eiland van Schalkwijk samen met de vervoerder
  • Verder invulling geven aan Ringpark Utrecht.
 • In het najaar van 2019 is er een nieuw innovatieprogramma ter bespreking, inclusief een koppeling met ontwerpend onderzoek.