Begroting 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Winkelen: aantrekkelijke centrumgebieden waar het goed ontmoeten is

1.2.3

Winkelen: aantrekkelijke centrumgebieden waar het goed ontmoeten is

Toelichting op meerjarendoel

In 2018 is de Retailvisie vastgesteld. Centrale doelen zijn versterking van de bestaande winkelstructuur en behoud van vitale centrumgebieden. De uitvoering daarvan vindt voor een belangrijk deel plaats in programma Binnenstedelijke Ontwikkeling. De rol van de provincie is vooral agenderend, verbindend en faciliterend richting gemeenten. Het gaat daarbij niet alleen om winkels en winkelleegstand, maar juist om een integrale aanpak van centrumgebieden waarin ook de functie van ontmoeten en beleven essentieel is. Prioriteit in 2019 is het opbouwen en uitbouwen van een lerend netwerk onder gemeenten en andere relevante partners en daarmee verbinding creëren. We bouwen voort op de pilots uit 2017 en 2018 en zetten deze ervaringen om in provinciale inzet en instrumentontwikkeling. We ontwikkelen kennis onder andere met monitoring en leren van de pilots om zo in samenwerking met gemeenten nieuwe centrumgebieden aan te pakken. Met kennisontwikkeling en netwerkontwikkeling ondersteunen we gemeenten en marktpartijen in visievorming en uitvoering.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • De provincie heeft een actief lerend netwerk tot stand gebracht onder gemeenten en andere partners op het onderwerp vitale binnensteden en retailopgaven.
  • De provincie is aantoonbaar actief betrokken (geweest) in de aanpak van minimaal 3 centrumgebieden met retailopgaven.