Begroting 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Wonen: versnellen van de woningbouw van goede kwaliteit die aansluit bij de vraag

1.2.1

Wonen: versnellen van de woningbouw van goede kwaliteit die aansluit bij de vraag

Toelichting op meerjarendoel

Versnellen woningbouw
In 2017 hebben we met onze partners (gemeenten, regio's, corporaties, ontwikkelaars, beleggers) een Actieagenda Woningmarkt opgesteld. De versnelling van de woningbouw is mede gerelateerd aan ontwikkelingen en investeringen in bereikbaarheid (zie programma 5). In 2018 is de uitvoering van de Actieagenda in volle gang, met diverse projecten en acties op sociale huur, middeldure huur, doorstroming, transformatie en inbreiding. Dit traject zetten we in 2019 voort. De provincie pakt een rol door kennis te organiseren (optimaliseren van de woningmarktmonitor), door met maatwerk expertise toe te voegen voor een versnelling van binnenstedelijke woningbouwprojecten, door te agenderen, door partijen met elkaar te verbinden (bijvoorbeeld rond middeldure huur) en door experimenten te ondersteunen (bijvoorbeeld met tijdelijke huisvestingsmogelijkheden, of innovatieve woonvormen). Vanuit de provincie blijven we projecten ondersteunen waarbij woningen worden ontwikkeld met of door de eindgebruiker (zogenaamd Vernieuwend Opdrachtgeverschap).

Energiebesparing
We zetten in de gebouwde omgeving stevig in op energiebesparing en productie van duurzame energie. In het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling voeren we daarmee een belangrijk deel van het programma 4 'Energiebesparen in de gebouwde omgeving' uit (zie verder programma 4).

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • De provincie heeft een bijdrage geleverd aan het oplossen van knelpunten in 7 woningbouwprojecten.
  • De provincie voert regie op het maken van afspraken over versterking van het huursegment (sociaal en middelduur): in 8 gemeenten hebben betrokken partijen invulling gegeven aan benodigde afspraken.
  • Er is een versnellingsteam voor het aanjagen van de realisatie van woningbouwprojecten.
  • De provincie heeft minimaal 10 (sociale en middeldure huur) woningbouwprojecten ondersteund.
  • Er is een monitor opgesteld voor de slaagkans voor sociale huur.
  • De provincie heeft minimaal 6 projecten woningbouwontwikkeling met vernieuwend opdrachtgeverschap ondersteund.
  • De (regionale) samenwerking op woongebied is met de Actie Agenda Woningmarkt aantoonbaar versterkt, waarbij in elke regio de partijen zichtbaar en blijvend gecommitteerd zijn.
  • Er is een betrokken netwerk dat activeert tot gezamenlijke acties.
  • Netwerkbijeenkomsten zijn minimaal gewaardeerd met 7,5 en 50 externe partners zijn actief betrokken/ tonen initiatief bij uitvoering van de Actie Agenda Woningmarkt.
  • De versnellingsopgave woningbouw heeft een volwaardige plek in het U Ned programma en is daarmee gekoppeld aan (investeringen in) bereikbaarheidsopgaven.