Begroting 2019

Inleiding begroting 2019

Leeswijzer

2.2Leeswijzer

Doelstelling Programmabegroting

De Programmabegroting is een belangrijk instrument voor provinciale staten om inhoud te geven aan haar kaderstellende rol. In de Programmabegroting worden de keuzes voor 2019 vastgelegd voor de belangrijkste activiteiten, doelstellingen en de hieraan gekoppelde inzet van de financiële middelen.

Plaats Programmabegroting in de planning & control cyclus

In het coalitieakkoord 2015-2019 is de koers van de provincie op hoofdlijnen uitgezet en zijn de benodigde financiële middelen voor uitvoering van deze ambities in kaart gebracht. In de Programmabegroting wordt voor dat begrotingsjaar vastgelegd wat de provincie wil bereiken, wat daarvoor wordt gedaan en welke financiële middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld. De Programmabegroting wordt door provinciale staten vastgesteld. Tussentijds kunnen plannen worden bijgesteld aan actuele ontwikkelingen. Dat kan als onderdeel van de reguliere cyclus gebeuren via de Kadernota, maar ook incidenteel op basis van door provinciale staten en gedeputeerde staten genomen besluiten. Deze bijstellingen krijgen hun financieel beslag via begrotingswijzigingen die aan provinciale staten worden voorgelegd. In de jaarstukken wordt uiteindelijk eindverantwoording afgelegd over de uitvoering van de ambities. Er wordt aangegeven in welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd en er wordt verantwoording afgelegd over de inzet van de financiële middelen.

Structuur van de Programmabegroting

De structuur van de Programmabegroting wordt grotendeels bepaald door een aantal wettelijke vormeisen. Het BBV bevat de volgende vormeisen voor de Programmabegroting:

  1. De beleidsbegroting, onderverdeeld in:
  • Een programmaplan: een programma is een geheel van activiteiten om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. In het programmaplan wordt per beleidsprogramma expliciet ingegaan op welke maatschappelijke effecten worden nagestreefd, hoe men deze effecten wil gaan bereiken en welke middelen daarvoor nodig zijn;
  • De paragrafen: deze bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale heffingen. In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. De voorgeschreven paragrafen zijn: onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, grondbeleid, financiering, bedrijfsvoering, weerstandsvermogen en risicobeheersing en lokale heffingen.
  1. De financiële begroting, onderverdeeld in:
  • De uiteenzetting van de financiële positie;
  • Het overzicht van baten en lasten.

Indeling Programmabegroting

Hoofdstuk 1 geeft een beknopte samenvatting van de beleidsbegroting. Het programmaplan is weergegeven in hoofdstuk 2. Ieder programma is, conform het BBV, ingedeeld in de drie “w-vragen”: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat dat kosten? Voor elk programma is in de eerste paragraaf (wat willen we bereiken?) het programmadoel opgenomen en wordt ingegaan op de financiële middelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld  (wat gaat dat kosten?). Per programma wordt een overzicht van de baten en lasten gegeven en, indien van toepassing, een meerjarenraming van de verwachte investeringen. In de tweede paragraaf (wat gaan we daarvoor doen?) worden de beleidsdoelen en activiteiten beschreven die ervoor zorgen dat deze doelen worden bereikt. Samen vormen deze twee paragrafen de doelenboom. Ook per beleidsdoel wordt inzicht gegeven in de begrote bedragen voor 2019 en een meerjarenraming. Daarna volgt per programma inzicht in de verbonden partijen en een tabel met indicatoren. Hoofdstuk 3 bevat de paragrafen. De projectbladen zijn als eerste paragraaf opgenomen, daarna volgen de zeven verplichte paragrafen uit de BBV. Net als bij de programma’s wordt ook in hoofdstuk 3 voor ieder project en iedere paragraaf antwoord gegeven op elk van de drie w-vragen, indien van toepassing.

Hoofdstuk 4 bevat de financiële begroting, waarin in de eerste paragraaf de financiële positie uiteen wordt gezet en in de tweede paragraaf een overzicht wordt gegeven van de baten en lasten, inclusief een meerjarenraming en verschillenanalyse. Tenslotte is nog een aantal bijlagen opgenomen.

Jaarrekening 2017
Op het moment dat de Programmabegroting 2019 werd opgesteld was de jaarrekening 2017 nog niet vastgesteld. De gepresenteerde cijfers voor 2017 zijn daarom onder voorbehoud van vaststelling.

Tabellen
De bedragen in de tabellen zijn standaard  x € 1.000, tenzij  dit anders in de tabel is aangegeven. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 45.000 staat dus als € 45 in een tabel. Dit kan leiden tot afrondingsverschillen van maximaal € 1.000 in totaaltellingen.

Webversie
De opmaak van de Begroting is ingericht voor een online document, de Programmabegroting 2019 is te vinden via de Portal.