Ter afsluiting

Belangrijkste ontwikkelingen in 2019

Ter afsluiting

1.3Ter afsluiting

Met deze begroting borduren we voort op een aantal resultaten die wij de laatste jaren samen met onze partners hebben geboekt, zoals:

 • het versterken van de urgentie voor een gezamenlijke regionale aanpak van het klimaatvraagstuk, met programma’s als energietransitie en klimaatadaptatie
 • een gezamenlijk programma met de gemeente Utrecht en het Rijk voor het verbeteren van de bereikbaarheid vanuit een integraal perspectief, inclusief het besef dat een schaalsprong noodzakelijk is
 • de start van een aanjaagprogramma gezonde leefomgeving, waarmee we een duidelijk signaal afgeven dat de provincie daarin een zinvolle rol kan vervullen
 • een versterkt regionaal economisch systeem door de inzet van de Economic Board Utrecht (EBU) en een start voor een substantiële doorontwikkeling daarvan met een regionale ontwikkelingsmaatschappij
 • een Technologieraad Regio Utrecht (TRU) waarbij alle betrokken partijen samenwerken aan het urgente vraagstuk van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
 • het mobiliteitsprogramma 2019-2023 met aandacht voor de integratie van voormalig Bestuur Regio Utrecht (BRU), de grote groeiopgave van de regio en de inzet op Smart Mobility, inclusief een nieuwe begrotingssystematiek
 • een succesvolle organisatie van het themajaar De Stijl, samen met de gemeenten Utrecht en Amersfoort
 • een regiostrategie voor toerisme, dat samen met gemeenten is opgesteld en nu in uitvoering gaat
 • een stevige impuls aan een natuurinclusieve en circulaire landbouw, vastgelegd in de nieuwe landbouwvisie
 • een vernieuwd perspectief op cultuur, waarbij we meer dan voorheen inzetten op het versterken van de relatie tussen cultuur en gebiedsontwikkeling
 • een duidelijke visie op een integrale samenwerking met onze omgeving en een aanzet om de organisatie daarop in te richten vanuit een opgavegerichte manier van werken.
 • Resultaat op gebied van natuur.
 • Het behoud van de Utrechtse natuurwaarden en de daarbij behorende biodiversiteit door verdere realisatie van een robuust netwerk van natuurgebieden en door het verder op orde brengen van de natuurkwaliteit in onze al bestaande natuurgebieden en daarbuiten.