Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Beheer en Onderhoud (vaar)Wegen

Reserve Beheer en onderhoud (vaar)wegen

Doel reserve

Het doel van de reserve is tweeledig. Enerzijds het egaliseren van exploitatiekosten van het vaste volume variabel onderhoud, inclusief bijbehorende plussen en minnen. Anderzijds ter financiering van de kapitaallasten die gekoppeld zijn aan de vervangingsinvesteringen. Gezien de groei in de kapitaallasten is sparen binnen deze reserve in het begin noodzakelijk gezien de gerichte bestemming.

Instellingsbesluit

15-12-2016, PS2016MME12

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Voeding

De reserve wordt gevoed vanuit de algemene middelen.

Minimum bedrag

10000000

Maximum bedrag

25000000

Eindjaar

2055

Toereikendheid

Op basis van een opgesteld meerjarenplan tot en met 2021 is gebleken dat het reserve-saldo  structureel afneemt tot 0,152 miljoen. Na 2021 neemt de kans op stapeling van kapitaallasten toe en dienen mogelijk extra middelen te worden gealloceerd om de reserve toereikend te laten zijn.                  

Vrije ruimte

Geen vrije ruimte

Nut en noodzaak

Op advies van de accountant zijn de huidige voorzieningen beheer en onderhoud wegen en vaarwegen opgeheven. Dit gelet op het feit dat de voorzieningen strikt genomen zijn bedoeld om slechts de pieken in verplichte beheer en onderhoudslasten op te vangen. In de plaats van de voorzieningen is een bestemmingsreserve ingericht.
De wijze van financiering volgt daarmee het Besluit Begroting Verantwoording Provincies en Gemeenten, en de verordening interne zaken van de provincie.

Bestedingsplan

De middelen worden jaarlijks uitgegeven aan beheer en onderhoud van infrastructurele kapitaalgoederen. Het betreft hier het variabel onderhoud en de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen.

Voorwaarde besteding

De te verwachten bestedingen worden uitgewerkt in het vierjaarlijkse meerjarenplan beheer en onderhoud dat wordt vastgesteld door Provinciale Staten.

Concrete verplichting

De opgestelde beheerplannen van assetmanagement.

Relevante ontwikkelingen

Op advies van de accountant zijn de huidige voorzieningen beheer en onderhoud wegen en vaarwegen opgeheven. Dit gelet op het feit dat de voorzieningen strikt genomen zijn bedoeld om slechts de pieken in verplichte beheer en onderhoudslasten op te vangen. In de plaats van de voorzieningen is een bestemmingsreserve ingericht.
De wijze van financiering volgt daarmee het Besluit Begroting Verantwoording Provincies en Gemeenten, en de verordening interne zaken van de provincie.

Mate van doelrealisatie

In stand houden van onderhoud vaarwegen en nautisch beheer.

Risico's

De kans dat er meer middelen voor variabel onderhoud en kapitaallasten voor vervangingen in een jaar nodig zijn dan in de bestemmingsreserve beschikbaar is, is tot 2020 niet te verwachten. Voorwaarde is wel dat (een deel van) de huidige positieve saldi uit de voorzieningen beheer en onderhoud wegen en vaarwegen overgeheveld worden naar de bestemmingsreserve.
Vanaf 2020 neemt de kans op stapeling van kapitaallasten toe en dienen mogelijk extra middelen te worden gealloceerd.

Bijzonderheden

geen