Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve PUEV

Reserve PUEV

Doel reserve

Het egaliseren van de jaarlijks te ontvangen PUEV-middelen en de jaarlijkse uitgaven ten behoeve van de Provinciaal Uitvoeringsprogramma’s Externe Veiligheid 2011-2014 en 2015-2018.

Instellingsbesluit

PS d.d. 17 juni 2013 (Jaarrekening 2012)

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

De voeding geschiedt vanuit het niet bestede deel van de decentralisatieuitkering PUEV.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

4131000

Eindjaar

2018

Toereikendheid

De huidige stand, aangevuld met de toekomstige stortingen, zijn voldoende om het programma 2015-2018 en de uitloop naar 2019/2020 (zie relevante ontwikkelingen) uit te kunnen voeren.

Vrije ruimte

Geen. De resterende middelen zijn nodig om de bezuiniging van het Rijk op de uitvoering van lokale EV-taken te kunnen dekken.

Nut en noodzaak

Vanuit het Rijk ontvangen wij de decentralisatie-uitkering PUEV om te komen tot een structureel adequate uitvoering van externe veiligheid. Niet alle werkzaamheden kunnen altijd in het lopende jaar worden uitgevoerd. Door het vormen van deze egalisatiereserve blijven de PUEV-middelen beschikbaar voor de uitvoering van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid.

Bestedingsplan

Conform het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (2011-2014 en 2015-2018)

Voorwaarde besteding

De bestedingen moeten passen binnen de Provinciaal Uitvoeringsprogramma’s Externe Veiligheid 2011-2014 en 2015-2018.

Concrete verplichting

Geen

Relevante ontwikkelingen

De PUEV is verlengd voor de periode 2019 en kent mogelijke een verdere uitloop naar 2020. Hiervoor wordt extra geld beschikbaar gesteld door het Rijk, welke met de kadernota 2020 aan de begroting 2019 wordt toegevoegd.

Mate van doelrealisatie

Zie programma 3 PUEV.

Risico's

Geen

Bijzonderheden

Geen