Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Nog te verrichten activiteiten

Reserve Nog te verrichten activiteiten

Doel reserve

Zekerheid creëeren over het beschikbaar blijven van in een jaar niet volledig bestede incidenteel beschikbaar gestelde middelen om zo het hiermee beoogde product of de hiermee beoogde prestatie te kunnen leveren.

Instellingsbesluit

In de jaarrekening 1987 is de saldireserve gesplitst in een algemeen deel en een deel waaraan een bestemming was verbonden. De formele instelling vond plaats bij vaststelling van de jaarrekening 2010.

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Voorstellen kunnen jaarlijks worden ingediend bij de Najaarsrapportage en bij de rekening. Voor het overboeken van incidentele budgetten naar een volgend jaar via de Reserve Nog Te Verrichten Activiteiten gelden de volgende criteria (cumulatief):a) budget is incidenteel voor maximaal twee jaar door Provinciale Staten beschikbaar gesteld. De incidentele beschikbaarstelling dient te worden onderbouwd door het noemen van het specifieke PS besluit. b) In principe mogen dit soort budgetten slechts één maal worden overgeboekt. Indien nogmaals overboeking noodzakelijk is, dient hiervoor een goed onderbouwde reden voor te zijn/speciaal toestemming voor gevraagd te worden;c) budget is nog niet geheel benut: overboeking van een restant krediet is alleen mogelijk, indien de activiteit is gestart (globaal criterium: circa 20% is uitgevoerd tenzij gelden laat beschikbaar zijn gesteld gestelde of het een onderwerp betreft waarbij uitvoering grotendeels of geheel afhankelijk is van derden;d) alleen verwachte kosten mogen worden overgeboekt: niet zonder meer het restant krediet komt voor overboeking in aanmerking, slechts de redelijkerwijs (met tekstuele onderbouwing en zo mogelijk onderbouwing d.m.v. brondocumenten in de vorm van verplichtingen, uitgewerkte plannen etcetera) te verwachten kosten.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

Per 31-12-2017 resteerd nu nog de € 210.000 voor de omgevingsvisie. Dit bedrag is in 2018 besteed.

Vrije ruimte

Op dit moment is er geen vrije ruimte.

Nut en noodzaak

Het in enig jaar niet bestede deel van de structurele budgetten vloeit terug naar de algemene middelen. Bij incidentele budgetten kan dit bezwaarlijk zijn, aangezien het beoogde product of de beoogde prestatie daardoor niet zou kunnen worden geleverd.Door in principe eenmalig van specifiek benoemde budgetten de begrote maar nog niet bestede middelen in een reserve te storten, blijven deze middelen beschikbaar om de producten of prestaties af te ronden. Het onderscheid tussen projecten en overige incidentele budgetten is gelegen in de initiële termijn van toekenning van middelen. Budgetten voor maximaal 2 jaar dienen via de reserve NTVA te worden overgeboekt. Voor budgetten die voor meer dan 2 jaar worden toegekend dient de reserve projecten te worden gebruikt. Indien de resterende uitvoeringstermijn korter/langer wordt dan de twee jaar worden de middelen niet overgeboekt van de ene reserve naar de andere.

Bestedingsplan

Middelen mogen alleen onttrokken worden voor het specifieke onderwerp, in dit moment dus de Omgevingsvisie en - verordening

Voorwaarde besteding

De middelen mogen slechts worden uitgegeven aan de specifiek benoemde onderwerpen. Om dit zeker te stellen is voorschrift dat in de meegeleverde begrotingswijziging die verplicht bij het overboekingsvoorstel dient te worden aangeleverd zowel de storting in de reserve in het huidige jaar als de onttrekking en opname in de raming van het volgende begrotingsjaar wordt opgenomen.

Concrete verplichting

N.v.t.

Relevante ontwikkelingen

De invoering van de omgevingswet is uitgesteld.

Mate van doelrealisatie

Voldoende om de doelen te realiseren.

Risico's

N.v.t.

Bijzonderheden

N.v.t.