Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Expl.verschillen grondwaterbeh.

Reserve exploitatieverschillen grondwaterheffing

Doel reserve

Egalisatie van kosten van het kwantitatieve waterbeheer

Instellingsbesluit

Bij V en W-6/1987 werd besloten een grondwaterheffing in te voeren

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Positieve exploitatiesaldi

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

Het huidige saldo is voldoende om de reguliere exploitatieverschillen op te vangen.

Vrije ruimte

Er is geen vrije ruimte in de reserve. In de waterwet (artikel 7.7) is vastgelegd dat er alleen middelen aan deze reserve onttrokken mogen worden die aan bepaalde voorwaarden voldoen.   

Nut en noodzaak

De reserve dient voor de opvang van de jaarlijkse exploitatieverschillen van het grondwaterbeheer. Omdat de kosten van dit beheer worden gedekt uit een heffing is er sprake van een gesloten circuit.   

Bestedingsplan

Negatieve exploitatiesaldi.   

Voorwaarde besteding

Besteding is gebonden o.g.v. art. 7.7 van de Waterwet.

Concrete verplichting

N.v.t.

Relevante ontwikkelingen

Per saldo is er in de afgelopen jaren meer in de reserve gestort dan begroot. Deze middelen zullen worden ingezet voor extra werkzaamheden conform bestedingsvoorwaarden van de waterwet   

Mate van doelrealisatie

N.v.t.

Risico's

Geen tijdige aanpassing structurele inkomsten leges grondwaterheffing wegens nalaten aanvragen tariefsaanpassing grondwaterheffing. Beheersmaatregel is dat jaarlijks wordt beoordeeld of het tarief toereikend is.

Bijzonderheden

Geen