Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Frictiekosten Veranderopgave

Reserve Frictiekosten personeel

Doel reserve

Doel van de reserve is om de middelen die beschikbaar zijn voor de Veranderopgave apart inzichtelijk te maken en te spreiden in de tijd. Daarnaast dient deze reserve om de frictiekosten personeel op te vangen.

Instellingsbesluit

Behandeling PS d.d. 2 juli 2012,VJN 2012

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Er is een eenmalige storting van € 9,75 mln. bepaald bij het besluit VJN 2012. Daarnaast wordt er vanaf 2013 jaarlijks € 750.000 gestort voor de WW kosten.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

Op dit moment is de reserve toereikend voor het opvangen van de frictiekosten incl. de WW-kosten.

Vrije ruimte

De reserve is bij de jaarrekening 2016 geheel aangewend. Het budget voor WW-kosten (€ 750.000) is voor nu voldoende om de huidige WW kosten op te vangen. Het restant zal in deze reserve worden gestort om toekomstige kosten te kunnen egaliseren.

Nut en noodzaak

De reserve Frictiekosten personeel en Veranderopgave wordt gebruikt om de kosten van de Veranderopgave op te vangen. Onder de Veranderopgave wordt onder andere verstaan het krimpen van de organisatie naar 675 fte. Hierdoor onstaan frictiekosten onder andere in de vorm van WW-gelden en kosten voor het begeleiden van medewerkers naar een nieuwe functie (mobiliteit). Daarnaast is er een bedrag voor programmakosten, integratie en innovatiekosten beschikbaar gesteld. Indien deze middelen niet in het lopende jaar worden besteed zal deze reserve worden gebruikt om de middelen beschikbaar te houden voor het volgend jaar. Na afloop van de Veranderopgave zal deze reserve blijven dienen voor de dekking van frictiekosten personeel, voornamelijk WW kosten.

Bestedingsplan

De middelen kunnen worden aangewend voor de frictiekosten personeel en de Veranderopgave. Zie voor een verdere detaillering de VJN 2012 en NJR 2013.

Voorwaarde besteding

De bestedingen moeten passen binnen het bestedingsplan veranderopgave of het betreft frictiekosten personeel.

Concrete verplichting

De WW-verplichtingen van oud medewerkers. De provincie is risico-dragend.

Relevante ontwikkelingen

Bij de jaarrekening 2016 is voor de NAR-kosten een aparte voorziening gevormd. Hierdoor komen deze kosten niet meer ten laste van deze reserve.

Mate van doelrealisatie

n.v.t.

Risico's

Het risico bestaat dat de frictiekosten hoger uitvallen dan verwacht.

Bijzonderheden

Geen