Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve CHS

Reserve CHS

Doel reserve

T.b.v. het gericht investeren in projecten en verkenningen in het kader van de uitvoering van het cultuur- en erfgoedbeleid, zoals vastgelegd in de cultuur- en erfgoednota (excl. Fonds Erfgoedparels).

Instellingsbesluit

Ingesteld bij besluit van 15 mei 2006, nr. PS2006ZCW. Kenmerken ge-update bij de nieuwe Cultuur- en erfgoednota (PS2016BEM06).

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Afhankelijk van de besteding van de jaarlijkse beschikbare budgetten voor het uitvoeringsprogramma CHS worden de niet bestede middelen in het begrotingsjaar toegevoegd aan deze reserve. Bij overbesteding wordt het bedrag onttrokken aan de reserve.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

Ruim voldoende voor het doel waarvoor ze bestemd is.

Vrije ruimte

Geen, het restant in de reserve is voor organisatie en ontwikkeling gereserveerd.

Nut en noodzaak

De doorlooptijd van projecten is mede afhankelijk van externe factoren. We hebben het derhalve niet (altijd) in eigen hand of een gewenste investering ook werkelijk in een gepland jaar wordt gerealiseerd. Daartoe is een flexibele inzet van middelen gewenst.

Bestedingsplan

Projecten uit Cultuurnota op gebied van erfgoed.

Voorwaarde besteding

De op basis van aangegane verplichtingen uitgekeerde bedragen in het kader van de Cultuurnota op het gebied van cultureel erfgoed.

Concrete verplichting

Geen

Relevante ontwikkelingen

Geen

Mate van doelrealisatie

Reserve is gekoppeld aan de doelen van de Cultuurnota 2016-2019, zie programma 6.

Risico's

Geen

Bijzonderheden

Geen