Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Voorziening Hart van de Heuvelrug

Voorz. Hart van de Heuvelrug

Doel voorziening

Dekking exploitatietekort van het programma Hart van de Heuvelrug in 2025.

Instellingsbesluit

PS2006BEM15, d.d. 4 juli 2006 bij de jaarrekening 2005
PS2005REG09, d.d. 12-12-2005 Voorlopige dekking garantstelling ecoduct N237

Kenmerken van de voorziening

Voeding

Eénmalige storting

Minimum bedrag

5300000

Maximum bedrag

5300000

Eindjaar

2025

Toereikendheid

Vrije ruimte

Zie relevante ontwikkelingen.

Nut en noodzaak

Ter dekking van het exploitatietekort door het optreden van risico's van het programma Hart van de Heuvelrug, dit programma loopt (vooralsnog) t/m 31/12/2025. Minimaal jaarlijks wordt bij de jaarrekening beoordeeld of de voorziening op peil is en wordt zonodig bijgestort of valt een deel vrij.

Bestedingsplan

Het programma Hart van de Heuvelrug loopt (vooralsnog) t/m 31-12-2025, dan zal bekend zijn wat het definitieve exploitatietekort is. Bij eerdere bijstelling van het resultaat valt mogelijk een deel vrij aan de algemene middelen.

Voorwaarde besteding

De voorziening mag alleen worden aangewend indien door optreden van de risico's een exploitatietekort ontstaat van het programma Hart van de Heuvelrug.

Concrete verplichting

N.v.t.

Relevante ontwikkelingen

Het verwachte exploitatietekort wordt mede bepaald op basis van de risico's. Hierbij wordt uitgegaan van risico's > 50%. Risico's < 50% zijn opgenomen in het weerstandsvermogen van de provincie. Het programma is, mede door de huidige vastgoedmarkt, nog constant in beweging. Hiervoor wordt jaarlijks de Mastergrex en risicoanalyse Hart van de Heuvelrug geactualiseerd naar de laatste marktinzichten. Zie het projectenblad Hart van de Heuvelrug voor aanvullende informatie over het programma.

Mate van doelrealisatie

Zie projectenblad Hart van de Heuvelrug.

Risico's

N.v.t.

Bijzonderheden

Geen