Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve ICT

Reserve ICT

Doel reserve

De ICT-reserve is bedoeld als hulpmiddel voor de egalisatie van sterk ongelijkmatig verlopende ICT-uitgaven.

Instellingsbesluit

PS d.d. 25 mei 2004 (PS2004BEM19),  PS d.d. 30 mei 2010 (PS2010PS03), Verbreding nut en noodzaak bij de vaststelling van de jaarrekening 2010,  dd. 23 mei 2010 (PS2011PS07)

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd, gebaseerd op het daartoe periodiek op te stellen investeringsplan.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

De reserve is op dit moment toereikend.

Vrije ruimte

Geen.

Nut en noodzaak

De reserve is nodig voor de instandhouding van het standaardniveau van ICT-voorzieningen en voor de aanschaf en de implementatie van nieuwe en uitbreidingen op of ontwikkelingen van de bestaande ICT-faciliteiten. Vanwege de samenhang tussen de verschillende onderdelen is het ook noodzakelijk om de kosten van de aanschaf en de implementatie van hardware van werkpleksystemen, telefonie en datacommunicatie via deze reserve te laten verlopen.

Bestedingsplan

Voor het inzetten van gelden uit de reserve wordt periodiek een investerings- en onderhoudsplan opgesteld.

Voorwaarde besteding

De te verwachten bestedingen worden gebaseerd op een meerjaren investerings- en onderhoudsplan ICT.

Concrete verplichting

De vervangingsinvesteringen met betrekking tot de ICT, de daaruit voortvloeiende afschrijvingslasten en eventueel met de daarbij behorende begeleidingskosten.

Relevante ontwikkelingen

In 2012 is besloten voortaan geen omslagrente meer toe te rekenen aan de investeringen. Daarom worden alleen nog de afschrijvingen onttrokken aan de reserve.

Mate van doelrealisatie

Door het instandhouden van deze reserve wordt aan het doel voldaan.

Risico's

Implementatie van nieuwe ICT-voorzieningen kan mogelijk duurder uitvallen waardoor de reserve ontoereikend kan blijken te zijn, c.q. een extra inzet van middelen noodzakelijk kan blijken.

Bijzonderheden

Momenteel wordt het meerjaren investeringsplan ICT geactualiseerd. Eventuele effecten hiervan op de meerjaren begroting worden in de Kadernota 2018 opgenomen.