Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Wonen - Binnenstedeijke Ontwikkeling

Reserve Binnenstedelijke ontwikkeling

Doel reserve

(co)Financiering van de projecten en activiteiten uit het Actieplan Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling 2012-2015. Binnen het programmabudget kan het geld op drie manieren ingezet worden: via directe beïnvloeding van de processen in de woningmarkt door middel van de inzet op regionale afstemming, kennisdeling en stimuleren van het proces op een aanjagende wijze; via het financieel instrumentarium en via participatie in complexe projecten en gebiedsontwikkeling.

Instellingsbesluit

PS 23 april 2012 (PS2012WMC02)

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Resterende middelen programma 2010-2015 en Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven, aangevuld met het saldo van de structurele middelen indien minder wordt uitgegeven dan structureel begroot.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

2020

Toereikendheid

Voldoende voor het doel.

Vrije ruimte

Geen.

Nut en noodzaak

Uitvoering van het Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling 2017-2020, een meerjarig programma met een wisselende kasstroom.

Bestedingsplan

Conform uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling 2017-2020.

Voorwaarde besteding

De middelen worden besteed binnen de kaders van het Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling en zijn gekoppeld aan de acties uit het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling 2017-2020.

Concrete verplichting

Medio september 2018 € 1.036.000

Relevante ontwikkelingen

N.v.t.

Mate van doelrealisatie

Zie programma 1.

Risico's

Bij de inzet van het financieel instrumentarium en de participatie in projecten zullen de risico’s in beeld worden gebracht

Bijzonderheden

Geen.