Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Fonds ontwikkeling Provinciale Utrecht

Reserve Fonds ontwikkeling provincie Utrecht

Doel reserve

Profilering van de provincie Utrecht.Met dit fonds kunnen bijdragen aan bijzondere gebeurtenissen met een speciaal karakter binnen de Provincie Utrecht worden gedekt.De gebeurtenissen zijn incidenteel van aard, hebben een grote impact en hebben een (inter)nationale uitstraling. De gebeurtenis draagt bij aan topregio Utrecht en sorteert langdurig effect. Verder moeten de uitgaven passen binnen de kerntaken van de provincie Utrecht en mogen tekorten op bestaande budgetten niet ten laste van de reserve worden gebracht.

Instellingsbesluit

Kadernota 2016 PS2016PS12
Behandeling in PS 4 juli 2016               

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Sparen

Voeding

In eerste instantie is er in 2016 € 350.000 gestort in deze reserve. Indien blijkt dat het fonds voldoet aan de verwachtingen en er veel gebruik van gemaakt wordt, kan een voorstel volgen voor continuering.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

350000

Eindjaar

2019

Toereikendheid

Nog voldoende

Vrije ruimte

Momenteel is er € 315.000 vrij beschikbaar

Nut en noodzaak

Met dit fonds kunnen bijdragen aan bijzondere gebeurtenissen met een speciaal karakter binnen de Provincie Utrecht worden gedekt.De gebeurtenissen zijn incidenteel van aard, hebben een grote impact en hebben een (inter)nationale uitstraling. De gebeurtenis draagt bij aan topregio Utrecht en sorteert langdurig effect. Verder moeten de uitgaven passen binnen de kerntaken van de provincie Utrecht en mogen tekorten op bestaande budgetten niet ten laste van de reserve worden gebracht.                  

Bestedingsplan

Er is geen bestedingsplan.Er is geen uitwerking gegeven aan het indienen van een aanvrage voor een bijdrage. Uit de motie komt naar voren dat gedacht wordt aan ideeen vanuit GS of de Staten voor besteding van de middelen. Maar als er een derde is die een aansprekend evenement of project heeft dat aan de criteria voldoet dan kan door PS de bijdrage ook aan die derde worden verstrekt.

Voorwaarde besteding

Als een idee voor aanwending binnenkomt dan zullen GS aan PS een voorstel moeten doen tot aanwending van middelen uit het fonds (statenvoorstel)

Concrete verplichting

Geen

Relevante ontwikkelingen

Geen

Mate van doelrealisatie

Aanvragen worden getoetst aan de criteria van het doel van de reserve.

Risico's

Risico dat er meer wordt gevraagd aan subsidie dan er beschikbaar is.

Bijzonderheden

Niet van toepassing.